Благоприятна прогноза за селското стопанство

Селското стопанство е сред секторите, които имат най-обещаваща перспектива за развитие в дългосрочен план, но реализацията й зависи от изпълнението в разумни срокове на редица мерки.  Такива мерки са преориентирането на значителната подкрепа, която селското стопанство получава от публичния сектор, към повече участници и сегменти, за да се повиши конкурентоспособността и да се помогне на повече селскостопански производители да преминат към производството на продукти с по-висока добавена стойност. Ще бъде важно също така публичния сектор да създаде предпоставките, необходими за значително увеличаване на инвестиции, за да се ускори въвеждането на нови технологии и производствени практики, и така да се стигне до появата и налагането на повече нови местни търговски марки, които бързо да получат признанието на клиентите не само на национално, но и на международно равнище. Изводите са от най-актуалния секторен анализ на УниКредит Булбанк, представен днес от главния икономист на банката Кристофор Павлов на специализирания агрофорум “Обща селскостопанска политика след 2020 – изборът на България“, организиран от Института за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро в Пловдив. Очакванията на експерта са именно в тези посоки да бъде насочена сумата от 19 млрд. лева национални и европейски субсидии за програмния период 2014-2020.

Благоприятна прогноза

Селското стопанство е сред малкото сектори в икономиката, които не само отчитат добри резултати в последните десет години, но имат добра перспектива и занапред, се посочва в анализа. Положителната представа се подкрепя от благоприятните природни условия, силните връзки със вертикално интегрирания сектор за производство на храни и напитки, наличието на добри традиции в някои сегменти и много силните финансови показатели, сред които се откроява солидната международна търговска позиция и високата профитабилност на сектора. Всичко това сочи, че българското селско стопанство е в добра позиция да се възползва от очакваното значително увеличение на световното търсене. Проучване, направено от PWC, показва, че в сравнение с нивото от 2005 г. световното селскостопанско производство трябва да нарасне с една трета през 2030 г. и две трети през 2050 г., за да се справи с нарастващото световно население. Нарастващите доходи и намаляващата бедност в световен мащаб се очаква допълнително да увеличат стимулите за сектора от страна на търсенето.

Банките ще подкрепят ръста на сектора

Нуждата от нови инвестиции, все още слабото проникване на кредитирането и експертизата, с която разполагат банките по отношение на управлението на еврофондовете, правят финансовите институции естествен партньор в развитието на селскостопанския сектор. „За банките и други институционални инвеститори селското стопанство е особено обещаващо, тъй като се характеризира със сравнително ниска финансова задлъжнялост, което означава, че бъдещото проникване на кредит вероятно ще продължи с по-бързи темпове в сравнение с останалата част от икономиката“, посочи Кристофор Павлов пред присъстващите на форума.

В изложението си той се позова на данни от източници от сектора, които отчитат дела на трактори и комбайни на възраст над десет години, на 79% и 76% от общия брой, а темпът на обновяване на оборудването в сектора се оценява на около 2% годишно. Разширяването на напоителната инфраструктура - ключова мярка за противодействие на сушите - значително изостава от темповете в Централна и Източна Европа. „Но това е само малка част от това, което е необходимо, оставяйки значителна възможност за увеличаване на експозицията на банковия сектор и други източници на финансиране за сектора. Като минимум инвестиционните нужди също трябва да включват разширяване на мащаба на хладилните, складовите, опаковъчните и логистичните съоръжения, необходими за стимулиране на капацитета на сектора да изнася по-големи обеми на продукция“, смята Павлов.
 

Моля коментирайте