Грантова схема финансира безвъзмездно проекти

От днес стартира набирането на проекти, които ще се финансират по програмата Мтел ЕКО ГРАНТ през тази година. Програмата ще финансира безвъзмездно проекти в три области:

-Опазване, поддържане и възстановяване на местообитания или популации на видове;
-Насърчаване и популяризиране на практики за биологично земеделие;
-Определяне и опазване на вековни дървета и гори;

Кандидатстващите проекти трябва да включват и насърчаване на доброволческите дейности, тъй като опазването на природата е свързано с осъзнаването на личната отговорност и принос на всеки гражданин. Ето защо се очаква проектите да допринасят за повишаване на разбирането и за активно включване на местните общности.

Общият бюджет на програмата през тази година е 50 000 лева, а максималната стойност на отпусканите средства за един проект е до 15 000 лв.
За финансиране по програмата могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и определени за извършване на дейност в обществена полза. Читалища, регистрирани по Закона за читалищата и ЗЮЛНЦ също могат да подават кандидатури. Всяка организация има право да кандидатства само с един проект.
Проектите, преминали към втория етап, ще бъдат подробно оценени и класирани според колективно достигнати препоръки за решения. В рамките на третия етап Комисия за разпределяне на средствата с участието на представители на неправителствени организации, медии и общественици ще вземе окончателно решение. Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 25 март.

 

Моля коментирайте