Технология в помощ на управлението на човешките ресурси

 

Управлението на харата е предизвикателство за всяка компания. Българската система за управление на човешки ресурси HeRMeS® помага да бъдат преодолени всякакви трудности в този аспект, особено в големи компании, като покрива целия управленски цикъл, свързан с планиране, оценка, възнаграждения и развитието на човешкия капитал. Днес ви срещаме с представители на Мтел, които от години работят със системата и споделят своите впечатления. Заедно с това ще научите по-долу повече и за един от модулите на HeRMeS® - "Управление на представянето".

МОДУЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО”

В този серия представяме модул „Управление на представянето“ на HeRMeS®, който цели автоматизирането на различни процеси и различни формуляри за оценка. Те са специфични за всеки клиент, но в същото време да използват стандартни компоненти и функционалности. Осъзнавайки важността на този процес за организацията, осигуряваме визия на формуляра, максимално близка до хартиения му вариант, така че да бъде лесно приет от всички служители. В резултат от процеса по оценяване, компанията има възможност да събере ключова информация за представянето и потребностите от развитие на своите служители, така че да поощри поведенията, които носят допълнителна стойност.

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ:

» Поддържане на разнообразни стъпки в процеса на оценка, които се настройват спрямо потребностите на клиента (целеполагане, една или повече междинни оценки, самооценка, обобщена оценка, подаване на жалба).
» Възможност за включване на неограничен брой роли участници в процеса (оценяван, първи оценяващ, втори оценяващ, арбитър и т.н.)
» Динамично генериране на оценяващи и оценявани служители на базата на организационната йерархия, изискващо минимални усилия за поддръжка дори и при сериозни преструктурирания. » Поддържане на множество типове цели, валидни за различни групи служители в организацията (корпоративни, екипни, за длъжност или индивидуални).
» Автоматична връзка с модул “Възнаграждения”, позво- ляваща създаването на различни бонусни схеми на базата на получените оценки на служителите.

» Поддържане на разнообразни компетентности модели, включително с йерархия на компетенциите и оценки на различни нива (групи компетенции, компетенции и поведения, валидни за различни групи служители).
» Възможност за регистриране на индивидуални планове за обучение и дейности за развитие на служителите. » Възможност за събиране на разнообразна допълнителна информация, включваща желания за мобилност в страната и чужбина, потребности от промяна на отговорностите, стремеж към професионално развитие и др.
» Използване на скали за оценка, без ограничение на броя и наименованието на отделните степени в тях. Поддържане на различни скали за различните елементи от формуляра.

SELF SERVICE ПРОЦЕДУРИ:

Oценка на представянето
» Напълно персонализиран Self Service формуляр за оценка, включващ раздели, наименования, описания и тегла, които са максимално близки до използваните до момента от клиента. Възможност за добавяне на фирмено лого към формуляра за оценка.
» Гъвкавост при управление на достъпите до разделите на формуляра за всяка роля и всяка стъпка от процеса. Възможност даден раздел да бъде видим, скрит или подлежащ за редакция от определена група потребители.
» Поддържане на специфични правила за изчисление на оценки, проверки и задължителност на компоненти от формуляра, спрямо изискванията на клиента.
» Едновременно поддържане на множество видове формуляри за оценка, валидни за различни групи служители в организацията.
» Информиране на всеки участник по имейл за неговата предстояща стъпка в процеса.
» Достъп до всички вече проведени кампании и формуляри за оценка от всички участници в процеса.
» Възможност за публикуване на разнообразни справки в Self Service, предназначени за оценяващи или оценявани служители.  

 

Моля коментирайте