Възможности за финансиране за МСП

Министерството на икономиката ще започне тази година реализацията на две мерки по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), които ще са облекчени за малките, средните и микро предприятия. Това са двете нови процедури: насърчаване на предприемачеството и ваучерната схема до 30 000 лева за закупуване на машини, издаване на сертификати и вписване на патенти. „Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020“ е с общ бюджет от 67 млн. лв. Подкрепата за растеж на малките и средните предприятия чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП е с общ бюджет от 13,691 млн. лв.

Друг лост за финансиране са 293 млн. лв. по ОПИК, управлявани от Фонд на фондовете, ще се финансират предприятия в следните области: Фонд за ускоряване и начално финансиране в размер на 107 570 650лв., Фонд за Технологичен трансфер в размер на 58 674 900 лв. в областите на ИСИС, Фонд Мецанин/Растеж (за МСП в техните зрели фази на развитие) в размер на 78 233 200 лв. и Фонд за рисков капитал (подкрепа за МСП с рисков профил) в размер на 48 895 750 лв. Икономическият заместник-министър напомни, че акцент в подкрепа на малкия и средния бизнес, ще бъде и Българска банка за развитие (ББР), като мярка, която е в изпълнение на приетата от Министерски съвет и разработена от Министерството на икономиката и Министерството на финансите Стратегия 2017 – 2020 на „Българската банка за развитие“ АД. Ще бъде преформатирана работата на ББР от директно към индиректно финансиране и онлендинг програми, което означава, че тя ще бъде инструмент, чрез който ще бъде мобилизиран останалия банков сектор по посока насърчаване на малкия и средния бизнес и предприемачеството.

 

Моля коментирайте