Светла Маринова

В програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика” е насочена към подкрепа на микро, малките и средните предприятия ви представихме технологията за кандидатстване www.tbmagazine.net/statia/evropari-za-zelena-energ
В предишен материал ви представихме процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” е насочена към подкрепа на микро, малките и средните предприятия в България.
След еуфорията на 2007 г., преминала в очакване на стартирането на програмите по Европейските фондове, в началото на 2008 г. фактите вече са налице: одобрени от Брюксел са всичките седем Оперативни програми за България, които ще действат през периода 2007-2013 г., много от тях вече са отворени като са обявени и сесии за набиране на проектни предложения. Голямото предизвикателство на настоящия етап е свързано с усвояването на един сериозен финансов ресурс от около 6 млрд. евро в рамките на седемгодишен период.
Наблюдаваната през последните години тенденция към непрекъснато повишаване на цените на първичните енергоизточници в световен мащаб, неминуемото изравняване на продажните цени на топло- и електроенергията в страната с тези на държавите от Европейския съюз, сравнително остарелите производствени мощности, с които работят повечето от българските промишлени предприятия, стагнираният пазар и необходимостта от минимизиране на производствените разходи са само малка част от причините, които нареждат енергийната ефективност сред първостепенните фактори за икономически просперитет.
Разработване на конкретните условия за кандидатстване по определена операция или схема ще бъдат известни вероятно към средата на 2007 г. До тогава Европейската комисия следва последователно да одобри Националната Стратегическа Референтна рамка и шестте Оперативни програми за страната ни.
Общопризнато е значението на малките и средни предприятия за конкурентоспособността на икономиката на ЕС, за нейния потенциал за развитие, иновации и създаване на нови работни места. Това е оценка за възможностите на едно предприятие да постига висока производителност чрез иновативен подход към човешките ресурси, капитала и физическите активи. По-високата конкурентоспособност означава по-висок икономически растеж и справяне с конкурентния натиск.
Финансова рамка за България в периода 2007-2009 г. за селско стопанство е 1 436 млн. евро. Тя определя общите насоки за развитие на отрасъла. Три са основните направления, в които ще се реализира участието на ЕС по отношение на българското земеделие - директни плащания, пазарна подкрепа и средства за развитие на селските райони.