Светла Маринова

07 Юни 2013

Ползи за МСП при еврофинансиране

В програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика” е насочена към подкрепа на микро, малките и средните предприятия ви представихме технологията за кандидатстване www.tbmagazine.net/statia/evropari-za-zelena-energiya-v-msp.html и подходите. Сега представяме разликите в технологичния и...
27 Май 2013

Европари за зелена енергия в МСП

В предишен материал ви представихме процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” е насочена към подкрепа на микро, малките и средните предприятия в България.www.tbmagazine.net/video/energiyna-efektivnost-i-zelena-...
16 Март 2008

Разработване на успешно проектно предложение по европейските фондове

След еуфорията на 2007 г., преминала в очакване на стартирането на програмите по Европейските фондове, в началото на 2008 г. фактите вече са налице: одобрени от Брюксел са всичките седем Оперативни програми за България, които ще действат през периода 2007-2013 г., много от тях вече са отворени като...
16 Февруари 2008

Какво представлява енергийният одит

Наблюдаваната през последните години тенденция към непрекъснато повишаване на цените на първичните енергоизточници в световен мащаб, неминуемото изравняване на продажните цени на топло- и електроенергията в страната с тези на държавите от Европейския съюз, сравнително остарелите производствени...
16 Януари 2007

Структурните фондове ще прекроят бизнес картата на България

Разработване на конкретните условия за кандидатстване по определена операция или схема ще бъдат известни вероятно към средата на 2007 г. До тогава Европейската комисия следва последователно да одобри Националната Стратегическа Референтна рамка и шестте Оперативни програми за...
16 Април 2006

Програма PHARE в подкрепа на конкурентоспособността на българските МСП

Общопризнато е значението на малките и средни предприятия за конкурентоспособността на икономиката на ЕС, за нейния потенциал за развитие, иновации и създаване на нови работни места. Това е оценка за възможностите на едно предприятие да постига висока производителност чрез иновативен подход към...
16 Август 2005

Субсидии за земеделие след 2006 г.

Финансова рамка за България в периода 2007-2009 г. за селско стопанство е 1 436 млн. евро. Тя определя общите насоки за развитие на отрасъла. Три са основните направления, в които ще се реализира участието на ЕС по отношение на българското земеделие - директни плащания, пазарна подкрепа и средства...