Развитие на човешките ресурси

Изнасяне на мотивационни речи, разказване на истории – защо е нужно това? Отново ли се приравняваме към модели, които се случват някъде, извън спецификата на нашата география?
Евгения Георгиева, ЧР консултант, „ТалънтЛинк България“ Най-важното за една фирма днес е да има ясна визия какви са нейните критерии за талант и да идентифицира хора с управленски потенциал и с желание да го р
Все повече работодатели организират стажантски програми и търсят активно студенти за стаж, работа и практика.
HR специалистите и мениджърите на компании са изправени днес пред сериозни предизвикателства. Да откриеш добрите служители, ценните кадри, да успееш да ги мотивираш и да създадеш нагласата, че са част от компанията и тяхното отношение е от изключително значение за бъдещето и е нелека задача.
Множество проучвания са насочени към откриването, категоризирането и анализирането на различните типове характери, поведения и хора.
39% от българските мениджъри сменят работните си места заради възнаграждението. След тях се нареждат - 36%, които сменят работата си поради липса на кариерно развитие.
ПРОЕКТ BG051PO001-2.2.03-0035 „Насърчаване на териториалната мобилност на работната сила в Строителен и технически флот АД – гр.
Проф. Анна Недялкова, президент на ВСУ "Черноризец Храбър"
 Според последни данни, завършилите средно образование в България за последната година са 58 000 души, от тях 10 000 заминават в чужбина, а 8 000 души не успяват да стигнат до матура.
Подзаглавие
Инвестициите в обучението и развитието на хората в България през тази и следващата година ще се запазват или ще нарастват
 За трета поредна година компания ЗАЕДНО® следи тенденциите и процесите в обучението и развитието на хората в организациите в България.
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0069 „Осигуряване на безопасни условия на труд – най-добрият път към успеха на „Булмаркет Шипинг” ЕООД” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз