fbpx 3,8% спад в застрахователния сектор | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

3,8% спад в застрахователния сектор

3,8% спад в застрахователния сектор

По данни на Комисията за финансов надзор за периода януари-октомври 2010 г. премиите в общото застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 1 082 321 хил. лв., а в животозастраховането – в размер на 195 094 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година има спад от 5,9 % в общото застраховане. В същото време има ръст от 10,0 % в животозастраховането. Като цяло обаче общо за застрахователния бранш спадът е от 3,8 %. Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, продължават да заемат застраховки „Автокаско” (38,4 %) и „Гражданска отговорност” (33,0 %) или общо 71,4 % от премийния приход. На трето място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, които заемат дял 18,8 % от общия премиен приход.