Адаптивното лидерство - Подход към различията

Автор: 
етикети: 

Всеки бизнес, без значение доколко глобален или локален е той, разчита на комуникацията, за да върви успешно напред. Все още малък процент от компаниите инвестират в обучение на своите служители за това как да общуват.
Лидерите са особено уязвими към критики относно техни неправилни комуникационни действия и неадекватно представяне на идеи. Най-важното е, че те поставят стандарти за комуникация на другите, съзнателно или несъзнателно.

Лидерите трябва да разбират динамиката на комуникацията

Представете си, че сте нов член на екипа и вашият мениджър ви представя само по име, след което продължава по дневния ред. Доколко готов ще бъдете да дадете своя принос? Как вероятно се чувстват останалите в стаята? Какво може да направи вашият мениджър, за да намали напрежението във взаимоотношенията по начин, който мотивира екипа да работи съвместно?

и да усвоят умението за адаптивност, за да отправят успешно своите послания към широк кръг от хора. За да получите представа за вашата личностна адаптивност, попълнете публикувания въпросник. Имайте предвид, че техниката за “Самоопределяне на профила” се отнася до вашата гледна точка, и че хората като цяло не умеят добре да наблюдават собственото си поведение. Всъщност изследването предполага, че собственото и чуждото възприятие се различават поне
в рамките на 30 %.
Скорошни проучвания потвърждават, че адаптивността е едно от най-важните умения за създаване на организация, която има високи постижения. Адаптивността влияе върху всички взаимодействия, които се случват в рамките на организацията и между организацията и нейните клиенти. Казано накратко, адаптивността засяга бизнеса като цяло.

  • Лидерите с висока адаптивност имат служители, които постигат по-голямо удовлетворение от работата си и по-добро представяне, като това се потвърждава от изследване, проведено сред 100 лидери от 35 организации.
  • Адаптивността подобрява взаимоотношенията в глобален аспект. Едно изследване, проведено сред над 150 000 души от 20 различни държави, показва, че организациите, които имат високи нива на адаптивност, имат по-ефективни отношения с глобалните партньори.
  • В търговските организации високите нива
    на адаптивност създават по-големи приходи, по-голям пазарен дял и имат по-добри отношения с клиентите. Едно проучване установява, че адаптивността увеличава приходите с 50 %.

Какво означава Адаптивност?

Във всяко бизнес отношение има два основни източника на напрежение - върху задачата и върху взаимоотношението. Напрежението върху задачата е полезно - то мотивира работата и обуславя нуждата от разрешаване на проблем
или вземане на решение. Напрежението върху взаимоотношението не е полезно, то е резултат от липсата на информация или неправилно общуване и причинява дискомфорт във взаимоотношенията, а оттук и неефективност на бизнеса.

Когато времето и енергията са насочени към напрежението във взаимоотношенията, справянето с напрежението върху задачата изисква по-малко енергия. Следователно колкото повече усилие хората влагат в установяване на отношение поради различни стилове на общуване, предпочитания или очаквания, толкова по-малко усилие е необходимо за постигане на бизнес целите. Умението за намаляване на напрежението във взаимоотношението, за да се увеличи напрежението върху задачата, се нарича Адаптивност.

Адаптивността се основава на проучвания в продължение на почти половин век, които показват, че хората имат предвидими предпочитания за това как да общуват и взаимодействат с останалите.

Две основни величини определят тези предпочитания:

  • Настойчивост. Това е начинът, по който човек се опитва да влияе върху другите. Някои хора (ориентирани към задаването на въпроси) са склонни да бъдат по-индиректни и по-скоро задават въпроси, вместо да правят изявления. Други хора (ориентирани към казване) са по-категорични и са склонни да правят изявления.
  • Отзивчивост. Това е начинът, по който човек показва своите чувства и емоции. Някои хора (ориентирани към задачата) са склонни да контролират своите емоции и се концентрират първо върху задачите, предпочитайки да опознаят хората лично след това. Други (ориентирани към хората) предпочитат да изразяват чувствата си открито и насочват вниманието си първо върху установяване на отношение, така че задачите да се постигат с доверие между хората.

Тези две измерения на Настойчивост и Отзивчивост формират матрица, която определя четири основни стила на общуване: Напорист, Експресивен, Дружелюбен и Аналитичен.Хората се разпределят по-равно в тези четири стила

Следователно лидерът има еднакъв стил само с около 25 % от хората в екипа си. За тези 25 % общуването е лесно, те предпочитат да взаимодействат по един и същи начин и вероятно интерпретират информацията по подобен начин. Ефективният лидер, обаче, се нуждае от Адаптивност, за да определи нуждите, предпочитанията и очакванията на останалите 75 % от хората в екипа и да се адаптира към техния стил на общуване, за да може да изпрати правилното послание по правилния начин.

Социален стил - самоопределяне на личния профил

За да направите самооценка на вашия Социален Стил, заградете цифрата или буквата на всяка от скалите по-долу, които най-точно описват начина, по който възприемате себе си.
Профилът на база самоопределяне се изготвя само от вашата гледна точка. Проучванията сочат, че собствените възприятия и тези на другите се разминават поне в рамките на 30 %.


Бих описал себе си най-точно
като човек, който:


За да определите дали виждате своя стил като Напорист, Аналитичен, Дружелюбен или Експресивен, пребройте колко пъти се среща всяка буква и цифра и следвайте инструкциите по-долу.

D C B A
1 2 3 4

• Продължава в следващия брой

За контакти
Wilson Learning Bulgaria
тел. 02/ 962 86 59
е-mail: office@wilsonlearningbulgaria.com
www.wilsonlearning.com