Агенцията по храните ще улесни работата между бизнеса и администрацията

Създаването на единен регулатор по безопасност на храните ще засегне дейността на операторите по всички нива на хранителната верига. Тъй като новата агенция обединява четирите съществуващи до момента институции, които осъществяват контрол върху безопасността на храните, здравните изисквания за животни и растения и хуманно отношение към животните, ще се улесни комуникацията между бизнеса и администрацията, както и ще се намали административната тежест върху фирмите.

Значително подобряване ще се постигне в регистрационния режим на операторите на храни, особено на онези от тях, които работят едновременно с храни от животински и неживотински произход като складове, дистрибутори, хипермаркети и т.н. Съществуващата до сега двойна регистрация в регионалната ветеринарномедицинска служба и инспекцията по опазване и контрол на общественото здраве ще бъде преодоляна и ще се води само един регистър - при Българската агенция по безопасност на храните. Това ще доведе до спестяване на време и разходи за бизнеса.
Предвидените регулаторни изменения ще рефлектират в подобрение на надзора и контрола в хранителния сектор. Ще се уеднакви тълкуването и прилагането на нормативните изисквания, когато тези дейности се извършват само от един административен орган. Освен това молбите и жалбите от фирми и граждани вече няма да бъдат препращани между различни институции, чиито функции понякога се припокриват.
Като част от Българската агенция по безопасност на храните се създава и Център за оценка на риска и основната му функция ще е да прави независима оценка на рисковете по цялата хранителна верига.