fbpx Анелия Крушкова, председател на дърЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ: Имаме сериозен потенциал в областта на туризма | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Анелия Крушкова, председател на дърЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ: Имаме сериозен потенциал в областта на туризма

Анелия Крушкова, председател на дърЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ: Имаме сериозен потенциал в областта на туризма

Като туристическа дестинация България има стратегическо географско местоположение. Благодарение на природното и историческо разнообразие в рамките на едно сравнително ограничено пространство страната ни има значителен потенциал за развитие на туризма. И това са не само черноморското крайбрежие и планините, които заемат повече от 1/3 от територията на страната. Ние имаме девет обекта, включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, повече от 600 минерални водоизточници, хиляди местни традиционни и културни атракции. Над 5 % от територията на страната е със статут на защитена територия (3 национални
и 11 природни парка), 40 000 исторически паметника,
160 манастира, повече от 330 музея и галерии, богати традиции в провеждането на фестивали и празници, запазено етнографско наследство, национална кухня и качествени вина и др. В страната има официално обявени 142 курорта, от които 58 са балнеолечебни, 56 планински климатични и 28 морски.

Г-жо Крушкова, каква е ролята на ДАТ и какви конкретни задачи са сред най-важните, които агенцията решава?
- Това, което Държавната агенция по туризъм (ДАТ) прави във връзка с изследване развитието на туристическата индустрия е предимно обработка и анализ на общата икономическа и статистическа информация, постъпваща от НСГП, НСИ и БНБ.
С влизането на България в ЕС, ДАТ всеки месец обработва данни от гранична полиция.
Изготвят се ежемесечно комюнике, кратък анализ и класация за посещенията на чужденци от 50 туристически дестинации, сравнени с показателите им за същия период на предишната година. А също и за българските граждани, пътуващи в чужбина, допълнено с резултатите за приходите и разходите по пътуванията на база показателите на платежния баланс на страната на БНБ. Годишното комюнике се помества на Интернет страницата на ДАТ (последното е за периода януари - септември 2008 г.).
С оглед изследване на чуждестранния туристопоток се провеждат ежегодни анализи на туристически сезони Лято и Зима от Агенции за маркетингови и социологически изследвания. Получените данни се представят също на Интернет страницата на ДАТ.
За изследване на развитието на туризма в световен мащаб се прави и редовен преглед на барометъра на Световната организация по туризъм към ООН.

Какви са визията и задачите за развитието на туризма, според Националната стратегия, кои са спорните моменти в дългото й обсъждане?
- Изготвеният от ДАТ проект на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България обхваща периода 2008-2013 г.
Основната цел при развитието на туризма е повишаване на конкурентоспособността и ефективността му. Един от пътищата за достигането й е чрез позициониране на страната като туристическа дестинация в по-висок клас на световния туристически пазар. А също и чрез подобряване на инфраструктурата на национално, регионално и общинско ниво.
От помощ ще е и прилагане на международни стандарти и добри европейски практики по отношение на продукти, технологии и човешки фактор.
Спорните страни, според изразените мнения на заинтересованите, засягат някои пунктове по ситуационния анализ, анализа на човешките ресурси и SWOT-анализа. Коментари има и за специфичните цели и план за действие.

Налагат ли се промени в Закона за туризма (ЗТ) и от какво са продиктувани?
- Предложените промени в разработения от ДАТ закон за туризма целят повишаване качеството на предлаганите туристически услуги и гарантиране сигурността на туристите по време на тяхната ваканция, отдих и бизнес пътуване в туристическите обекти на територията на страната (средства за подслон, места на настаняване и заведения за хранене и развлечения, плажове, ски писти, туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене) или при ползването на услугата, предоставяна от туроператори и туристически агенти. Законопроектът въвежда няколко норми, свързани с допълнителните туристически услуги и лицата, които ги предоставят. Разписват се изискванията, на които ще трябва да отговарят екскурзоводи, ски учители, планински водачи и аниматори и туристически сдружения.
Поправките имат спешен характер и целят усъвършенстване на нормативната уредба, като ясно си даваме сметка, че бъдещото устойчиво развитие на туризма предполага разработване на един изцяло нов закон. За това е нужно по-дълго време и по-продължителен диалог с всички заинтересовани от развитието на туризма страни.

Какви са впечатленията ви за отрасъла като стимулиране на малкия и среден бизнес и възможностите за кандидатстване за еврофинансиране?
- Степента на обратна връзка с туристическия бизнес е важна за постигането на по-устойчиво развитие на туризма. Съгласно разработения Ситуационен анализ, съществува липса на добра координация между туристическите предприятия
и ефективен контрол за повишаване на качеството, разнообразието и намиране на специфичността на българските туристически услуги и тяхната конкурентоспособност на пазара.
Наличието на значителен брой оперативни програми, финансирани със средства от Европейския съюз, са предпоставка за повишаване на конкурентоспособността на икономиката, развитие на човешкия капитал като необходимо условие за по-висока заетост, доходи и социална интеграция. Всички ние имаме косвено наблюдение върху реализирани вече проекти по програми на ЕС (ФАР, ИСПА, САПАРД), съдържащи компонент на туристическо развитие. Но ДАТ като организация не участва пряко в процеса на мониторинг и отчитане на резултатите по реализацията на проектите. Това е част от задълженията на институциите като МРРБ, МЗХ, МОСВ в качеството им на Звено за договаряне по посочените програми и ДАТ няма компетентност ясно, точно и конкретно да определи степента на работа по програмите и усвояването на средства по тях.