Банковият сектор у нас се възстановява устойчиво

Докато през 2011 г. България продължи да се възстановява от рецесията, икономическият растеж остана слаб, поради изоставането в някои сектори, коментират анализаторите на Райфайзен Банк Интернешънъл. Поради свитото кредитиране и високите нива на безработица, кредитната активност остана ниска, и нарасна с около 4% през 2011 г. (кредитите представляват 73% от общите активи). Повишеното търсене на кредити главно от секторите търговия, преработващата промишленост и професионални услуги доведе до ръст на корпоративното кредитиране с 6% на годишна база през 2011 г., като този сегмент бе основен двигател за ръста на кредитния портфейл.

Ръстът на депозитите на домакинствата, както и нарастващото доверие на населението в банковия сектор, допринесоха за нарастването на депозитната база с около 12% на годишна база. Ниската кредитна активност и устойчивият ръст на депозитите бяха основен двигател за нарасналата ликвидност в банковата система. Съотношението кредити към депозити спадна до около 106% през 2011 г. – значително под нивата от 2009 и 2010 г. (около 115-120%). Банковата система приключи 2011 г. с обща капиталова адекватност от 17.5%, която отчетливо надхвърля регулаторния минимум от 12%. В резултат на стабилната ликвидна и капиталова позиция, българският банков сектор е добре подготвен да подкрепи кредитирането при по-благоприятна вътрешна и външна икономическа среда.

За трета поредна година, българският банков сектор отчете спад в нетната печалба, която се сви до 300 млн. евро през 2011 г., спрямо 315 млн. евро през 2010 г.

Facebook comments