fbpx Бизнесклиматът през ноември се влошава | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Бизнесклиматът през ноември се влошава

През ноември 2021 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2.2 пункта в сравнение с октомврийското си равнище в резултат на влошения бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 3.2 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно настоящата производствена активност се оценява като леко намалена, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца са по-умерени.

Най-сериозното затруднение за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда, следвана от недостига на работна сила и недостатъчното търсене от страната. Относно продажните цени в промишлеността 22.4% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

Строителство

През ноември съставният показател „бизнес климат в строителството“ намалява с 4.1 пункта в резултат на влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност и осигуреността на производството с поръчки са намалени спрямо октомври, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са по-песимистични.

Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостига на работна сила, като последната анкета отчита нарастване на негативното им влияние. В сравнение с предходния месец делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени в строителството да се повишат през следващите три месеца, се увеличава.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ спада с 8.4 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Песимистични са и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността, продължава да бъде несигурната икономическа среда, посочен от 75.6% от предприятията. На заден план остават трудностите, свързани с недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. Очакванията на търговците на дребно по отношение на продажните цени през следващите три месеца продължават да са в посока на увеличение.

Услуги

През ноември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 4.7 пункта в резултат на по-песимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Негативни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги. Основните пречки за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното им въздействие. В сравнение с октомври нараства делът на мениджърите, които предвиждат продажните цени в сектора да се повишат през следващите три месеца.