fbpx Българската банкова система през второто тримесечие на 2020 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българската банкова система през второто тримесечие на 2020 г.

Водеща снимка
Да

Българската банкова система през второто тримесечие на 2020 г.

Въпреки че българската икономика забавя своя растеж до 2,4% на годишна база през първото тримесечие на 2020г., ниската външна задлъжнялост и натрупаните финансови буфери я поставят в добри първоначални условия преди пандемията, свързана с разпространението на COVID-19. Инфлацията забавя своя ръст до 1,1% на годишна база през второто тримесечие на 2020г. 

В края на юни 2020 г. безработицата в страната нараства до 4,4% 

Бюджетният излишък възлиза на 1,4% от БВП в края на второто тримесечие на 2020г. В края на второто тримесечие на 2020г. активите на банковата система са в размер на 115,28 млрд. лв. и представляват 98,3% от БВП.

За второто тримесечие на 2020г. банковият сектор отчита нетна печалба в размер на 219 млн. лв. (спад от 26% на тримесечна база). Влияние върху финансовия резултат оказват забавянето на кредитната активност, по-ниските приходи от такси и комисиони, ниските лихвени проценти, извършените разходи за обезценка, управлението на разходите за дейността и качеството на кредитния портфейл, както и някои еднократни ефекти.

От второто тримесечие на 2020г. е в сила предложеният от Асоциацията на банките в България и утвърден от БНБ Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г., от който се възползваха редица домакинства и нефинансови предприятия. Средните лихвени проценти по новодоговорените кредити и срочни депозити задържат достигнатите ниски стойности.

През второто тримесечие на 2020 г. хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) забавя своя ръст до 1,1% на годишна база, спрямо отчетените 3% на годишна база през първото тримесечие на 2020г. През юни 2020г. инфлацията в България възлиза на 0,9% на годишна база, което е повече спрямо средното за ЕС (0,8%) и еврозоната (0,3%). България е девета в ЕС по прираст на ХИПЦ през юни 2020 г.

Към 30 юни 2020г. общата сума на депозитите на нефинансовите предприятия се повишава с 11,9 на годишна база при ръст от 10,5% в края на март 2020г., като те достигат 26 млрд. лв. Кредитите за нефинансови предприятия, отчитани като салда според паричната статистика на БНБ, се покачват само с 2,8% на годишна база до 34,46 млрд. лв. след отчетени месечни спадове през март, април и май, основно поради спад при овърдрафтите. В края на юни 2020г. кредитите за предприятия (без овърдрафтите) бележат ръст от 6,8% на годишна база до 23,55 млрд. лв. (след повишение от 6,1% на годишна база през май и при месечни спадове през март и април 2020г.).

Facebook коментари