fbpx Българската Мрежа на Глобалния Договор на ООН не одобрява предложението за намаляване на университетите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Българската Мрежа на Глобалния Договор на ООН не одобрява предложението за намаляване на университетите

Екипът на Българската Мрежа на Глобалния Договор на ООН излезе с позиция относно планове за реформа на
висшето образование чрез сливане на висши учебни заведения. Подписана от нейния председател Огнян Траянов, в писмото се казва:

"Болезнена необходимост за реформи в образователната система е назряла от години. Но намаляването на броя на университетите чрез сливането им е механично действие, което няма да повлияе забележимо върху качеството на висшето образование. Действие, което ще отнеме неоправдано време и ресурси. Вместо намаляване на количеството на висшите учебни заведения, би трябвало с предимство да се търсят пътища, водещи към израстване на качеството на висшето образование. Споделяме нашето виждане за някои от тях:

Създаване на интегрирани програми по новоизгряващи професии и/или съвременни технологии и методологии, които са ключови за утвърдените професии. В създаването и провеждането на обучение по интегрирани програми могат да вземат участие учебни заведения от различните образователни степени и различна форма на собственост
(държавна, частна, многонационална). Те трябва да бъдат насочени както към студенти, така и към трудещите се, чиято професия налага да актуализират и надградят знания и умения, или в случай на желание за преориентация и реализация в нова професия.

- Разширяване пробива в сътрудничеството с чужди университети по подобие на наличния пример на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Техническия университет в Цюрих. Дистанционното обучение не е най-добрата форма, но вече се наложи като една от възможните. Понастоящем университетите от Великобритания са силно заинтересовани от партньорство с български университети поради загубите на множество студенти вследствие на Брекзит.

- Изграждане на доверие между университетите и бизнеса до ниво възлагане на разработки от страна на бизнеса. Започвайки от усвояване на разбираем за двете страни език и комуникация; редовно представяне на капацитет; на научни разработки от страна на ВУЗ; на необходимости и текущи проблеми и задачи от страна на бизнеса; гарантиране от страна на държавата за опазване на авторските права и фирмените тайни в първите няколко години; използване броя възложени
от бизнеса проекти като един от индикаторите при оценка на ВУЗ.

- Предоставяне на възможност на браншовите организации да участват в оценка на програмите и на нивото на подготовка на
завършващите. В пазарната икономика потребителите на продукцията са силно заинтересованите и най-точно могат да оценяват и дават насоки за подобряване на качеството й – завършилите обучението и научно-приложните разработки.