fbpx Браншовите организации с декларация срещу "данък уикенд" | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Браншовите организации с декларация срещу "данък уикенд"

Представителните на национално равнище организации на работодателите и съсловните организации на счетоводители и одитори, проведоха широко и задълбочено обсъждане на проблемите по данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване - т.нар. „данък уикенд”.

Организациите изразяват изключителна тревога и категорични възражения по прилагането на правната уредба на т.нар. „данък уикенд”. Според тях нормативните разпоредби в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилникът за неговото прилагане (ППЗДДС) са във висока степен общи и неконкретизирани;

Издаденото от НАП Указание (изх. № 20-00-15/22.01.2016 г.) не е нормативен акт, не изяснява в цялост въпросите, свързани с приложимостта и обхвата на нормативните разпоредби и води до огромна допълнителна административна и данъчна тежест;

Липсата на достатъчно ясна законова уредба създава възможност приетите вътрешни указания на НАП да бъдат използвани при широко субективно тълкуване и селективно прилагане от данъчните власти, а бавното и неефективно съдебно производство по обжалване на издадените ревизионни актове ще създаде мащабни организационни и финансови проблеми за данъчнозадължените лица.

  Във връзка с установените проблеми и с оглед тяхното преодоляване са формулирани като необходими следните мерки, които предлагат да бъдат реализирани в спешен порядък:

  1. Незабавна отмяна на Указание на НАП, Изх. № 20-00-15/22.01.2016 г.

  2. Осигуряване на достатъчно време за широко обсъждане на предложенията към настоящата декларация за законово уреждане на данъчното третиране на активите и разходите за лично ползване, които гарантират:

  • ясен и опростен механизъм за данъчно третиране на активите и разходите за лично ползване;

  • минимални организационни и финансови усилия на задължените лица за създаване на необходимата счетоводна документация;

  • елиминиране на обратното действие на по-неблагоприятни режими и прилагането за изтекли финансови години/периоди, предшестващи приемането на законовите промени;

  • максимално ограничаване на възможностите за субективно тълкуване, селективно прилагане и упражняване на неправомерен административен натиск;

  В тази връзка настояваме за спешна среща за обсъждане на предложенията за изменение и допълнение на ЗДДС, се казва в Декларацията