fbpx Д-р инж. Веселин Тодоров, ВВТ Инженеринг ЕООД: България има потенциал за производство на енергия от възобновяемите енергийни източници | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Мениджърите споделят, сезон 10

Д-р инж. Веселин Тодоров, ВВТ Инженеринг ЕООД: България има потенциал за производство на енергия от възобновяемите енергийни източници

Д-р инж. Веселин Тодоров е основател на „ВВТ Инженеринг" ЕООД, председател и учредител на Сдружение Соларна Академия България, инженер и преподавател в Минно-геоложки университет, катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане". Негови каузи са промяна на остарели нормативни уредби с цел улесняване изграждането на фотоволтаични централи, борбата с нелоялни търговски практики в сектор, създаване и обучение на кадри в бранша на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).

Инж. Веселин Тодорове част от Алманах 2023, а тук споделяме част от участието му в него.

Вярвам, че за да бъде успешен един бизнес трябва да има честност и почтеност в неговата основа. Това изгражда доверие и създава здрава основа за дългосрочен успех.

Г-н Тодоров, къде се намира българският ВЕИ сектор спрямо тези в другите европейски държави?

Въпреки положителните тенденции България е на последните места по брой инсталирани централи в Европа. Като цяло страна ни не се представя много добре, тъй като зелената енергия покрива много малък процент от общата енергия, която използваме.

Аз смятам, че малките централи ще доведат до това, България да се издигне към горните позиции в Европейските класации за ВЕИ. Ако вземем за пример немския модел, там именно с много на брой малки централи, обезпечаващи консумацията на обикновения гражданин и инсталирани на местата на консумация, бяха спестени на потребителите през последните години милиони евро в разходи за електроенергия.

На дневен ред са Зелената сделка и Планът за възстановяване и устойчивост от COVID. Там има огромен финансов ресурс за стимулиране и изграждане на малки инсталации. Смятам, че този ресурс не бива да бъде пренебрегнат или опорочен. Трябва да го използваме максимално ефективно и разумно, за да може да се осигури лек и неусетен преход от твърди горива към зелени източници на енергия.

Дългият път на преминаването към чиста и кръгова икономика ще бъде труден за нас, но не невъзможен. Затова, аз смятам, че институции, държава, бизнес, браншови асоциации и общество трябва да се обединим към обща рамкова стратегия, която да е движещата сила в следващите 20-30 години.

Съществуващата нормативната уредба достатъчно ли е актуална, за да стимулира изграждането на ФВЦ или създава пречки? Какво трябва да се промени?

- Има остарели, неясни и неефективни закони и наредби, които забавят процесите с месеци. Вече е ясно, че отпада разрешителното за строеж за малки централи, което ускорява процедурата за изграждане на фотоволтаична централа с между 2 и 3 месеца. През последните 2 години от Сдружение “Соларна Академия България” работихме усилено в посока въвеждане на уведомителния режим, използвайки всякакви институционални механизми. Радваме се, че усилията ни дадоха ефект и депутатите приеха на второ четене и предложените от нас законови промени. Такива режими отдавна са въведени в страните в Западна Европа. За нас приетите промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) са дългоочаквани и стъпка напред към енергийната независимост на България и ще продължим да работим с бранша и народните представители за подобряване на режима на инсталиране на централите и гарантиране на тяхната безопасност.

Необходимо е разрешителното за строеж да се премахне и при по-големите централи, ако не се премахне – задължително да се намали срокът. Трябва да има ясен и структуриран процес, за да няма възможност различните институции да тълкуват разпоредбите по субективен начин, както се случва сега. Има и случаи, в които при изграждане на централа в урбанизирани зони е необходимо съгласуване с Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), което излишно забавя целия процес. Смятам за крайно наложително в най-кратък срок да бъде въведена категоризация на централите, както и да бъдат направени изменения в Закона за енергията от ВЕИ, касаещи лицата, имащи право да изпълняват такива централи.

Моето послание към настоящите и бъдещите предприемачи е никога да не се страхуват да поемат рискове и винаги да преследват своите цели. Стартирането на бизнес може да бъде предизвикателно и непредсказуемо пътуване, но с решителност, упорит труд и желание за непрекъснато учене и развитие, успехите могат да бъдат големи.

Колко труден и колко бюрократичен е пътят за извървяване от подаване на документи до реална консумация на енергия от собствено ВЕИ?

- Важно е всички процеси да бъдат регулирани, но в България бюрократичния път е по-усложнен, предвид остарели и неефективни наредби. Изискванията за разрешаване и лицензиране варират в зависимост от точното местоположение на бъдещата фотоволтаична централа, но обикновено включват някои или всички от изброените изисквания: договор за наем или собственост, разрешителни за използване, разрешително за строеж при по-големите централи, разрешителни, свързани с опазване на околната среда, становище за присъединяване.

При присъединяването на централата трябва да се има предвид, че мрежовите параметри за свързване към мрежата ще варират в зависимост от точното местоположение на фотоволтаичната централа, но някои фактори, които трябва да се вземат предвид, могат да включват ограничения на трептене на напрежението, ограничения за вариация на честотата, изисквания за износ на реактивна мощност, регулиране на напрежението, изисквания за ниво на повреда и защита на системата. Важно е да се отбележи и това, че като минимум проектната документация, особено за по-големите фотоволтаични централи, трябва да включва таблиците с данни на всички компоненти на системата, изчерпателни схеми на окабеляване, чертежи за оформление, които включват измервания на разстоянието между редовете и местоположение на сградите на инфраструктурата на обекта, чертежи на монтажни конструкции със структурни изчисления, които са сертифицирани от лицензиран инженер, подробна оценка на ресурсите, доклад за прогнозиране на енергийния добив и доклад за проектиране, който включва обща информация като местоположение и характеристики на обекта, както и резултатите от геотехническо проучване на обекта.

Колко постижимо е да има върху всеки нов дом или блок фотоволтаична система? Както, разбира се и изграждане върху съществуващи.

- Бих казал, че е постижима мечта всички да изградят фотоволтаична централа. Необходимо е да се либерализира процедурата за поставяне на такъв тип инсталации. Според мен всеки един инвеститор, без значение дали е битов или бизнес, който е решил да произвежда електроенергия за собствени нужди, трябва да се ползва от по-лек от сегашния бюрократичен режим.

България има потенциал не само за развиването на производство на енергия от слънчева енергия, но и от други ВЕИ, като геотермални, водородни и водни ресурси. Стратегия, която обединява всичко това в рамките на тяхното разумно ползване, би довела до една добре балансирана енергийна система в страната ни.

Има ли бизнеса реален интерес към изграждане на собствени ФВЦ? Дайте пример за изградена такава, инвестиции и постигнати резултати.

-  Поради повишаването на цената на електричеството през последните години има добри перспективи с цел инвестиране във фотоволтаичните централи като доходоносност, защото това е дългосрочна инвестиция. Интересът на бизнеса е голям в момента, тъй като фотоволтаичната централа помага за намаляването на разходите, свързани с комунални услуги.

Има много примери от различни бизнес сектори. Наш клиент със склад за мебели е с месечно потребление на енергия около 4MWh. Те имат големи покривни площи и за тях изградихме централа с инсталирана мощност 100kW. Тази централа гарантира покритието на собствените нужди от електрическа енергия през светлата част на деня, която е около 53% от произведеното електричество от централата. Има и голям излишък – 47% от произведената енергия, която се продава в мрежата на пазарна цена. Този пример е показателен за това как дадена компания, освен да покрие собствените си нужди, може да генерира и печалба от произведената енергия.

Разкажете повече за сдружение „Соларна академия България”, на което сте председател. Какви са вашите цели на работата му?

-  Една от основните причини за създаване на Сдружение „Соларна Академия България“ е нарастващата нужда от обучение на висококвалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, подпомагане на университетите и училищата в актуализирането на учебните програми и по-добрата връзка с бизнеса, както и качествено информиране на обществото за ползите от възобновяемите източници на енергия.

Един от най-големите проблеми у нас е липсата на връзка между бизнес и образование, както и това, че има недостиг на специалисти в сектора на ВЕИ. Липсва и адекватен анализ, който определя какви кадри ще бъдат необходими, за да могат учебните заведения да адаптират своите програми и паралелки, за да имаме нужните кадри. Решихме да направим това сдружение, за да може да отговори на кадровите нужди, а именно чрез образование и чрез подходяща образователна програма, която да предложим на институциите. По този начин смятам, че можем да бъдем полезни за това да отговорим на нуждите на бизнеса и да произведем кадрите, които в следващите години да извършат енергийния преход на България.

ВВТ Инженеринг ЕООД е компания, специализирана в консултирането, проектирането, изграждането и поддръжката на фотоволтаични централи. Екипът от специалисти изготвя индивидуални проекти, изцяло съобразени с желанията и възможностите на инвеститора. През 2022 година ВВТ Инженеринг изгради и пусна в експлоатация успешно фотоволтаични централи с мощност от над 2,5 MW. Компанията реализира както множество проекти за индустрията, така и за битови потребители.