fbpx Да повериш съхранението на фирмените данни на друга фирма | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Да повериш съхранението на фирмените данни на друга фирма

Да повериш съхранението на фирмените данни на друга фирма

Шест причини за избор на дейта център за изнасяне и съхранение на фирмените данни

Все повече компании по света се доверяват на центровете за данни и очакванията са през тази година колокацията на сървъри в такива комплекси да продължи да отбелязва ръст. Същевременно все по-голяма дял от клиентите на дейта центровете са малки и средни фирми, а средният брой на служителите на фирмите, избрали това решение за съхранение на своите данни, намалява. Колокацията представлява наемане на площ за позициониране на сървърни шкафове и оборудване в специализирано помещение, наречено център за данни, което покрива множество стандарти за сигурност, надеждност и оперативност.

Пет основни причини, подтикващи компаниите, а и много държавни учреждения по света да изберат колокацията в център за данни. Това са много по-ниските цялостни разходи, постигането на висока надеждност (99.999999%), покриването на най-високите световни стандарти за сигурност, по-лесното управление на растежа и инфраструктурата, както и премахването на финансовите, нормативни и други видове рискове за бизнеса.

1. Нулеви капиталови и по-ниски оперативни разходи

Ако вземем за пример една държавна или частна организация, която се нуждае от подобно съоръжение с капацитет от 2 до 10 сървърни шкафа, ще открием, че необходимият разход за изграждането му по всички правила (с двоен под, UPS, PSU, климатизация, пароовлажняване, пожарогасене, системи за сигурност, заземление, мрежова инфраструктура, окабеляване, генератор, камери и ИТ оборудване) ще е в размер на стотици хиляди евро, дори и да бъде лишено от половината системи. Ако организацията избере решение за колокация, този разход на практика липсва. Със същата сума тя е в състояние да плаща наем на център за данни в продължение на 20-25 години.
Изчисленията показват, че една организация може да обоснове икономически изграждането на собствено съоръжение, ако се нуждае от най-малко 40 сървърни шкафа.

2. Висока надеждност

Организациите избрали да колокират оборудването си в център за данни от висок клас, постигат висока надеждност на предоставените услуги и сигурност на информационните системи. При опит за постигане на тази надеждност и сигурност в собствена среда, отговаряйки на по-малките нужди на една отделна компания, ще се генерират първо нецелесъобразни капиталови разходи и второ - постоянни оперативни разходи. Освен това резервирането на електрическата свързаност, информационната свързаност, защитата от бедствия и аварии, покриването на световните стандарти за сигурност ще ги постави пред ограничен географски избор за място на съоръжението. Изграждането на подобно съоръжение изисква специфично know-how, богат IT управленски опит, дълга скамейка от експерти в областта на необходимите системи. Времето за изграждане на подобно съоръжение варира от 4 до 18 месеца, в зависимост от класа, докато избирайки колокацията като решение, компаниите могат да се възползват от нейните предимства веднага.

3. Покриване на най-високите стандарти за сигурност

Центровете за данни се одитират от редица институции и организации с цел гарантиране на високото ниво на сигурност. Поради големия си размер този тип комплекси инвестират в най-модерните и скъпи системи за информационна сигурност, разполагат със системи за контрол на достъпа, видеонаблюдение, блиндирани стени и врати, Фарадеев кафез, денонощна въоръжена охрана и др. Компаниите и държавните учреждения, избрали метода на колокацията, на практика получават на готово всички тези екстри, срещу нисък месечен наем.

4. Лесно управление на растежа и инфраструктурата

Решенията за изнасянето на услуги, неспецифични за дейността на организацията извън нея и поверяването им на специализирани в областта доставчици, отдавна са доказали своята ефективност и целесъобразност. В случая се гарантира успешното управление на растеж, криза, нови проекти. Скъп експертен персонал се използва при нужда и в размер точно колкото е необходим, без да се изпитват затруднения при наемането, задържане и управление на този дефицитен ресурс. Решават се проблемите с евентуално преместване на офисите на компанията, разкриване на нови офиси и обекти, закриването на такива, увеличението или намалянето на бизнеса и операциите й. При такива случаи информационните системи на организацията не прекъсват своята работа в нито един момент. Спестяват се и големите разходи за преместване на самите съоръжения или тяхното изграждане. При свиване на обема операции в организацията, лесно се свива и наетият от центъра за данни ресурс, както и съответния разход за него. При разширяването на дейността също толкова лесно се добавят нови информационни ресурси. При това компаниите в нито един момент не се оказват с налично оборудване, което не използват, но за което вече са платили значителни суми.

5. Елиминиране на рисковете

При колокацията в център за данни не съществуват финансов и лихвен риск, поради липсата на капиталови разходи. Не съществува и риск от наличие и заплащане на високо-квалифицирана работна ръка, както и такъв от зависимост от персонала. Риск при управлението на растежа също няма. В случай че не се избере колокация, съществува нормативен риск, поради очакваните тенденции много организации да бъдат законово регулирани да направят това. „В момента организациите във финансовия сектор, доставчиците на комунални и социални значими услуги, както и много други са задължени за използват центрове за данни и резервни такива, а очакванията са за засилване на този тип регулации, поради изискванията за гарантиране на надеждност, както и поради световните и европейски политики за опазване на околната среда“ - добавя Росен Маринов.


6. Предимства от колокацията за малките фирми

Малките фирми могат да спечелят най-много от наемането на оборудване в център за данни. Причината е, че най-често те, трудно могат да отделят бюджет за закупуване на скъпа IT техника, обезпечавайки своята работа. Същевременно в днешно време те трудно биха останали конкурентоспособни, ако не разполагат с надеждна инфраструктура, обслужваща информационните им системи, в това число и елементарни системи като мейл, уеб, document management, CRM, файлов сървър и т.н.. Този аспект стана още по-осезаем, откакто парламентът намали минималния изискуем капитал за регистрацията на нова фирма. В резултат днес все по-често виждаме новосъздадени малки фирми с уставен капитал под 500 лв. и дори в размер на 2 лв. Такива компании нямат почти никакви възможности да правят капиталови разходи и за тях наемането на център за данни е една от малкото алтернативи, позволяващи им да се възползват от всички предимства на новите технологии за бизнеса.