fbpx До края на годината ще бъдат отворени шест нови мерки от Програмата за развитие на селските райони | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

До края на годината ще бъдат отворени шест нови мерки от Програмата за развитие на селските райони

Мерките, които ще бъдат отворени до края на годината по Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020) са шест. Първият прием за земеделските стопани ще бъде по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, като подаването на документите се очаква да започне в края на юни. Преди това ще бъде отворена мярка 2.1. „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“, чиято цел е да подпомага младите фермери с безплатно изготвяне на бизнес планове от страна на Националната служба за съвети в земеделието.

По индикативният график се очаква да бъде отворен и нов прием на проекти по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ в началото на ноември тази година. Един месец по-рано е предвиден и прием по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделска продукция“. Прием на документи ще бъде отворен и за подмярка 19.1 „Помощи за подготвителни дейности“, която е свързана с подхода „ЛИДЕР“ и Воденото от общността местно развитие. В началото на октомври се очаква да бъде отворена и подмярка 2.2. „Създаване на консултантски услуги“.

Още преди официалното одобрение на Програмата за развитие на селските райони, беше обявен прием по подпмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ с индикативен бюджет 150 млн. евро, а заедно с кампанията по директните плащания бяха отворени и мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“ и 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“.