fbpx Доброволно прекратяване на участието на съдружник в ООД | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Доброволно прекратяване на участието на съдружник в ООД

Безспорно в практиката най-предпочитаната форма за осъществяване на търговска дейност е Дружеството с ограничена отговорност (ООД). 

Редица обстоятелства като динамиката на търговския оборот, промяната в бизнес плановете на съдружниците, влошаване на отношенията между тях, започване на трудово или служебно правоотношение, несъвместимо с ангажиментите на съдружника в ООД и др., обаче могат да доведат до желание на съдружник едностранно да прекрати участието си в Дружеството, което винаги поставя  разнообразие от практически  и юридически въпроси.

С настоящия материал ще се фокусираме върху предвидените в действащата нормативна уредба предпоставки и ред за доброволно прекратяване на участието на съдружник в ООД, както и какви са правните последици от напускането за Дружеството, за останалите съдружници и за самия напускащ съдружник.
Условия и ред за прекратяване на участието на съдружник в ООД

В действащото законодателство изрично е уредено правото на съдружник в ООД едностранно да прекрати участието си в Дружеството. Упражняването на това право зависи изцяло от волята на съдружника и не е обусловено от одобрение на останалите съдружници или Дружеството. В това отношение българският Търговски закон е значително по-либерален в сравнение с останалите правни системи, където подобна възможност рядко се предвижда. 

Какви са предвидените в Закона предпоставки за валидно упражняване на правото на прекратяване на участието в ООД:

- Съдружникът следва да отправи писмено предизвестие до Дружеството, в което изрично да посочи желанието си участието му в дружеството да бъде прекратено. Законодателят не въвежда изискване съдружникът да посочва мотиви за прекратяване на своето участие.

- Предизвестието задължително следва да бъде отправено в писмена форма като условие за валидност на същото. В тази връзка устно изразяване на волята на съдружника да прекрати участието си пред съдружниците и/или Дружеството няма да бъде достатъчно и няма да може да породи целения от съдружника правен ефект.

- На следващо място писменото предизвестие следва да бъде направено най-малко 3 (три) месеца преди датата на прекратяване на участието. 

Този срок е предвиден от законодателя, за да бъдат защитени интересите на останалите съдружници и Дружеството като отделен правен субект. В съдебната практика често е разглеждан въпроса за характера на този срок и дали в Дружествения договор съдружниците могат да предвидят по-кратък или по-дълъг срок за отправяне на предизвестието. Според преобладаващата съдебна практика, предвиденият в закона срок може да бъде изменен по волята на съдружниците в Дружествения договор.

Все пак следва да се има предвид, че при промяна на този срок не следва да се уреждат твърде дълги или твърде кратки срокове за предизвестие, тъй като при тази хипотеза съществува риск да бъдат засегнати интересите на останалите съдружници, Дружеството и неговите кредитори, както и самият напускащ съдружник (при предвиждане на много дълъг срок за упражняване на правото) и това би могло да доведе до нищожност на тази клауза. 

- Принципно депозираното от съдружника предизвестие е неоттегляемо, но при постигане на споразумение между напускащия съдружник и дружеството/ останалите съдружници, те могат да уредят въпроса относно оттегляне на предизвестието.

Правни последици от прекратяване на участието на съдружника

Най-важната последица от подаденото писмено предизвестие е, че с изтичането на предвидения в закона или в Дружествения договор срок, членственото правоотношение на съдружника се прекратява, той губи качеството си на съдружник и става трето лице за Дружеството (няма да има право да гласува в общи събрания, няма да е налице задължение за изпращане на покана до него, както и всички останали права и задължения, произтичащи от качеството му на съдружник).

Съгласно практиката на Върховния касационен съд, изтичането на срока на предизвестието има автоматичен прекратителен ефект спрямо членственото правоотношение и не е необходимо да бъдат налице допълнителни условия за прекратяването на участието на съдружника.

От този момент бившият съдружник става кредитор на дружеството и за него ще се породи правото да претендира заплащане на стойността на притежаваните от него дружествените дялове. Съгласно изискванията на действащото законодателство имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. Това изискване на закона е императивно и съдружниците не могат да се отклоняват от него в Дружествения договор.  

На следващо място стои въпросът за „съдбата“ на дружествените дялове на прекратилия участието си съдружник. Тук съгласно правната теория и съдебната практика са налице няколко възможности пред дружеството и съдружниците:

- Едната възможност е преди или след изтичането на срока на предизвестието, да бъде свикано Общо събрание на съдружниците, на което да бъде взето решение дяловете на съдружника след прекратяването на участието му да бъдат поети от един или няколко от останалите съдружници. На практика при тази хипотеза, капиталът на Дружеството ще остане непроменен като дяловете на напускащия съдружник ще бъдат поети от един или няколко от останалите съдружници, съответно техният дял в капитала на Дружеството ще бъде увеличен. 

- Следващата опция, която е възможна за съдружниците е преди изтичането на срока на предизвестие, делът на напускащия съдружник да бъде изкупен от друг съдружник, от всички съдружници пропорционално на притежаваните от тях дружествени дялове или дори от трето лице при наличие на предвидените в закона предпоставки за това. 

- Освен изложените по-горе варианти относно „бъдещето“ на дружествените дялове, при липса на желание за поемане и/или изкупуване на дяловете от един или няколко от останалите съдружници, съществува възможност и за намаляване на капитала с дела на прекратилия участието си съдружник. Намаляването на капитала може да бъде извършено едва след стриктно спазване на процедурата предвидена в Търговския закон (обявяване на решение на Общото събрание за намаляване на капитала, изтичането на 3-месечен срок, предвиден за защита на кредиторите, и заявяване за вписването на самото намаляване). 

Не на последно място, прекратяването на участието на съдружника следва да бъде вписано по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както и да се свика своевременно Общо събрание на съдружниците, което да реши въпросите за бъдещето на дружеството, дяловете на напускащия съдружник, както и да бъдат взети решения за изменения и/или допълнения на Дружествения договор. 

В нередки случаи, напускането на съдружника е свързано с редица компликации, провокирани както от взаимоотношенията между съдружниците, които е възможно да са значително влошени, имуществени въпроси, така и от противоречивата практика на длъжностните лица в Агенцията по вписванията при вписването на настъпилите промени в Търговския регистър. 

Следва да се отбележи, че действащата нормативна уредба е лаконична и непълна, като в много от случаите съдебната практика следва да дава решение на възникналите практически въпроси във връзка с доброволното прекратяване на участието на съдружник в ООД и последиците от него.

Поради изложените съображения и липсата на изрична нормативна уредба по много от въпросите, ви препоръчваме при наличие на депозирано предизвестие за прекратяване на участието на съдружник в ООД или ако сте в позицията да планирате прекратяване на участието си като съдружник в ООД, своевременно да потърсите юридическа консултация и съдействие от опитен юрист. 

Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ притежава богат опит в сферата на търговското и дружеството право. Членовете на екипа ни имат дългогодишна експертиза в предоставянето на правни услуги и консултации при прекратяване на участието на съдружник в ООД и уреждане на правните последици от това прекратяване, с оглед намиране на най-оптимално решение за всеки конкретен казус. Настоящият материал има информативен характер и не следва да бъде тълкуван като правен съвет. При възникване на въпроси или нужда от консултации, може да се свържете с нас на www.murgova.com.