Easytrade - глобална платформа за международна търговия

В този брой ще продължим представянето на проект Easytrade, като демонстрираме един реалистичен сценарий. Чрез него ще илюстрираме използването на функционалния модул "Най-изгодна оферта" от участниците, ангажирани в една външнотърговска сделка.
Първо, да ви представим участниците - г-н Пабло Ли е китайски производител на трикотажни изделия. Той не е изнасял до този момент и е решил да атакува пазара в Гърция преди откриването на Олимпийските игри на 13 август тази година, като изнесе 10 000 памучни тенис фланелки, на които е щампована олимпийската символика. Г-н Стефанидис Зорбас е гръцки дист-рибутор, който счита, че това лято може да спечели от продажба на сувенири. Използвайки описаните в миналия брой функционални модули Кибер каталог и Кибер панаир, Пабло Ли и Зорбас са решили да работят съвместно. Пабло Ли има нужда от транспорт от Шанхай до Пирея. Зорбас пък се нуждае от банка, която да му издаде банков акредитив. Както вече споменахме, китайският търговец няма опит в международната търговия. Ето защо той решава да ползва услугата "Най-изгодна оферта". Затова е необходимо да въведе своя код и парола. След което XportPlus го води стъпка по стъпка до успешното финализиране на външнотърговската операция.

С помощта на Симулатора и TARIC класификатора, Пабло Ли определя точния код на изнасяния продукт, памучни тенис фланелки - 610520. Той избира метода за транспорт - "кораб", и въвежда страната износител "Китай" и страната вносител "Гърция".

Порталът предлага "Най-изгодна оферта" за изпълнението на следните услуги:
логистика и транспорт;
транспортно застраховане;
консултиране в сферата на международната търговия;
митническо агентство;
издаване на банков акредитив;
застраховане на експортен кредит.

Потребителите могат сами да направят избор от списък, одобрени от портала, доставчици за всяка една от посочените по-горе услуги (какъвто е случая с Пабло Ли) или порталът използва критерий за редуциране броя на доставчиците до малка група доставчици, предлагащи най-добрите за конкретния случай условия.
Пабло Ли избира опцията "логистика и транспорт" и кликва върху бутон Send. Порталът генерира и връща показания по-долу формуляр. Сега е необходимо Ли да въведе допълнителна информация.
В този формуляр Пабло Ли избира опцията CIF (Cost Insurance Freight), защото такава е договореността му с гръцкия му колега. CIF - (Стойност, Застраховка и Навло) означава, че Ли е изпълнил доставката, когато стоката мине над корабния борд в уговореното пристанище за натоварване - Шанхай. Той е длъжен да заплати разноските и навлото, необходими за пренасянето на стоката до уговореното пристанище в местоназначението - Пирея, но рискът от погиване и повреждане на стоката, както и допълнителните разноски, породени от събития произтекли след момента на предаването, преминават от продавача върху купувача. От Пабло Ли се изисква да осигури застраховка само срещу минимално покритие. Ако Зорбас желае да има защита с по-голямо покритие, той трябва да сключи допълнително застрахователно споразумение.
Пабло Ли въвежда още следните данни:
брой на тенис фланелките - 10 000;
стойност - 50 000 eвро
Контейнер - None (10 000 тенис фланелки не са достатъчни да запълнят цял контейнер, ето защо Пабло Ли избира опцията None);
общо тегло - 2 тона;
брой на опаковките - 10 (1000 тенис фланелки се побират в 1 паковка);
размери на опаковката: дължина - 2,5 метра, ширина -1метър, височина -1 метър;
няма специални изисквания към товара;
пристанище на натоварване: Шанхай, Китай;
пристанище в местоназначението: Пирея - Атина, Гърция;
Ex Works Price - 50 000 eвро (цената на тенис фланелките, след като напуснат фабриката в Шанхай, Китай);
дата на заминаване - 25 юли 2004 г. (Пабло Ли знае, че корабите пътуват от Шанхай до Пирея най-малко 2 седмици, предвид датата на започване на Олимпийските игри 13 август, той преценява, че датата за заминаване на пратката - 25 юли, е подходяща);
допустим толеранс - 1 ден;
FOB (Free on Board) по-ниска от 52 000 eвро (Пабло Ли е изпълнил доставката, когато стоката е минала над корабния борд в уговореното пристанище на натоварване - Шанхай. Това означава, че от този момент нататък Зорбас поема всички разноски и рискове от погиване или повреждане на стоката. Терминът FOB изисква от Пабло Ли да освободи стоката за износ и да осигури застраховка само срещу минимално покритие. Той се стреми да предложи конкурентната цена);
застраховка - по-малка от 1000 евро;
навло - не повече от 5000 евро.
След попълването на формуляра Пабло Ли кликва върху бутон Update, след което порталът връща актуализирана форма - заявка.
Доставчиците на услуги - членове на портала, се запознават със заявката на китаеца. Да приемем, че той може да отговори на изискванията на Ли. Достатъчно е да кликне върху бутон Update и на екрана на Ли, на хиляди километри, се появява офертата на triallogisticuser1.
Той кликва върху бутон accept и с това приема офертата на превозвача.
и получава резюме на договорените условия.
С това Пабло Ли е организирал транспорта на 10 000 тениски от Шанхай до Пирея.
В следващия брой ще ви демонстрираме как другият участник във външнотърговската операция, Зорбас, използва възможностите на портал XportPlus, за да намери и се договори с банка, която да му издаде банков акредитив.

Facebook comments