fbpx Easytrade - глобална платформа за международна търговия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Easytrade - глобална платформа за международна търговия

Когато едно малко предприятие планира да внесе или изнесе стоки, то се сблъсква със сложни процедури, документи, правила и закони. В резултат мнозинството предприемачи от малкия и среден бизнес възприемат участието си в международната търговия като участие, съпътствано с непреодолими трудности. Проектът Easytrade търси начини за решаване на този проблем. Той предоставя информация и инструменти за улесняване на външнотърговските операции. По този начин пред малките предприятия се откриват възможности, достъпни само за големите фирми. Easytrade има за цел изграждане на интернет портал -
www.xportplus.net, който ще подпомага малките предприятия при реализирането на външнотърговски операции, като предоставя следните възможности:
Информация и съвети за данъци, митнически задължения, правни и административни
изисквания.
Генериране на търговски, транспортни, митнически и експортни документи.
Определяне на крайната цена на изнасяния продукт, вкючително застраховка, наем, вносни такси, пристанищни такси.
Улеснение при търсенето на TARIC код.
Списък с доставчици, които предлагат услуги в сферата на международната търговия,
например спедитори, превозвачи, митнически агенти, банки, застрахователи.
Улеснение за избор на най-конкурентната оферта на доставчика.
Износителите ще могат да визуализират и представят техните продукти, публикувайки презентация за тях в интернет страница.
On-line система за преговори и фактуриране.
Информация за текущия статус на заявките, информация за нови поръчки, информация за предишни поръчки и ценови листи за всеки отделен клиент.

Услугите на портала са предназначени
за следните целеви групи:

Малки предприятия, които имат нужда от ползването на услуги в областта на международната търговия.
Организации и фирми, които предлагат услуги в областта на международната търговия (финансови институции, застрахователни компании, транспортни компании, спедиторски фирми, консултанти, митнически агенти).
Търговски палати и организации, подпомагащи външнотърговската дейност на фирмите.
www.xportplus.net включва следните функционални модули:
Симулатор
Класификатор на TARIC код
Най-изгодна оферта
Изчисляване на крайна цена
Кибер-каталог
Кибер-панаир
.Мениджър на експортни документи
.Мениджър на експортни продажби
Всички те бяха представени в предишни броеве на списанието. В този брой ще разгледаме един важен въпрос, а именно контролът върху потребителите на портала.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПОРТАЛ XPORTPLUS
Посредством действащите международни конвенции и договори международната търговия е сравнително добре регулиран сектор. Нещо повече, документите и дейностите, свързани с нея, са до голяма степен стандартизирани.
Например Инкотермините (Incoterms) са кодификация на международните правила за еднообразно тълкуване на стандартните клаузи в търговските договори при вносните/износните сделки. Еднообразните правила и обичаи за документираните акредитиви (Uniform Customs and Practices for Documentary Credits - UCPDC) пък са международно призната кодификация с унифицирани правила и обичаи, касаещи документарните акредитиви. Въпреки че действията на страните, участващи в международната търговия и ползващи портала, принципно трябва да съответстват на Incoterms и UCPDC, то с някои свои действия те могат да създадат проблеми както на портала, така и на другите потребители на услугите на портала.
За справяне с тази опасност е разработена Процедура за контрол върху потребителите на портала. Тази процедура отчита различните роли, които един произволен потребител може да има.

ТИПОВЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Дефинирани са три различни типа
потребители:
Нерегистрирани посетители на портала.
Регистрирани посетители на портала.
Членове на портала.
С изключение на нерегистрираните посетители всички останали потребители трябва да попълнят регистрационна форма, която съдържа следната информация:

-Име
-Фамилия
-Професия
-Име на компанията
-Данъчен номер
-Адрес
-Град
-Област
-Пощенски код
-Държава
-Телефонен номер 1, Телефонен номер 2
-Fax
-E-mail
-Web
-Стоки и/или услуги, които компанията изнася/внася
-Оборот в милиони евро в следните диапазони 0-0,5/ 0,5-1/1-5/5-10/10-25/повече от 25 милиона евро
-Желание за членство в портал Xportplus
-Каква роля евентуално ще изпълняват в портала: вносител, износител или доставчик на услуги

Нерегистрирани посетители на портала
Този тип потребители не желаят да бъдат регистрирани и поради тази причина няма да бъдат допускани да извършват транзакции с други потребители чрез портала. Те ще имат достъп само до ограничена част от портала. Ще имат възможност да посещават само определени страници, например демонстрационната част на Симулатора, първата страница на Кибер-панаира, първата страница на щандовете на износителите и други страници, предлагащи безплатна информация.

Регистрирани посетители на портала
Този тип потребители биха желали да използват някои от предлаганите от портала
възможности, като Симулатора, Форума и др. Те ще могат да посещават щандовете на износителите, но няма да бъдат допускани да извършват транзакции с други потребители чрез портала. От тях се изисква да попълнят показаната по-горе регистрационна форма, като по този начин придобиват статута на регистрирани потребители. На регистрираните
потребители не се извършва каквато и да е оценка от експертите, обслужващи портала.

Членове на портала
Този тип потребители биха желали да извършват транзакции и да си взаимодействат с другите потребители чрез портала.

Услугите, предоставяни чрез функционалните модули Кибер-панаир, Изчисляване на крайна цена, Най-изгодна оферта, Мениджър на експортни продажби, Мениджър на експортни документи, дават възможност на потребителите да извършват транзакции и да взаимодействат он-лайн с другите потребители и с доставчиците на услуги чрез портала. Например един вносител може да организира закупуването на контейнер с портокали от някой от износителите, представени в Кибер-каталога, да обмени документи с транспортната компания, да преговаря със застрахователната компания, може да
участва в слециализиран семинар на тема
"Логистика на замразените храни".


С оглед осигуряването на висока степен на сигурност и доверие експертите, обслужващи портала, ще извършват предварителен контрол върху фирмите, на които в последствие ще бъде разрешено да извършват транзакции и да си взаимодействат с другите потребители чрез портала.
Следователно, независимо дали един потребител на портала се явява вносител, износител или доставчик на услуги, той ще бъде подложен на Предварителна процедура за контрол върху потребителите на портала, преди да бъде приет за член на портала и да му бъде разрешено да извършва транзакции.

Предварителна процедура за членство в Xportplus.net

Потребителят попълва регистрационна форма, която съдържа показаната по-горе информация.

Потребителят бива информиран за условията за членство в Xportplus. Потребителят трябва да приеме тези условия.

След като приеме условията за членство в Xportplus, системата автоматично предоставя на потребителя временна парола и потребителски код. Потребителят придобива статус на "временен член на портала".
Този "временен статус" позволява на потребителя да извършва транзакции чрез портала, но в същото време този "временен статус" се обявява на останалите членове на портала, които биха желали да търгуват с "временния член на портала", като по този начин те се предпазват от рискове и загуби.

Експертите, обслужващи портала, извършват предварителна проверка и осъществяват контрол върху това дали дадената фирма може да придобие статус на постоянен член, като бъде приета в Xportplus. След проверката на "временния член на портала" се предоставя договор, който той трябва да подпише. Главната цел на проверката е да верифицира данните, които фирмата е предоставила, и да оцени степента на търговския риск. След като проверката е дала положителен резултат, на "временния член на портала" се присвоява статус на "оценен член".

За да бъдат окончателно приети за членове на портала, потребителите трябва да подпишат договор. Този договор регулира отношенията им с портала. След подписването на договора на потребителите се предоставя окончателна парола и потребителски код. Тази процедура осигурява висока степен на сигурност и доверие за останалите членове на портала. Потребителите, преминали тази първоначална проверка, придобиват статус на "член на портала". В зависимост от действащото национално законодателство по отношение на електронния подпис, последният може да бъде приложен и да се регламентира при оформянето на окончателния договор.