ЕК предлага промени в регламента за хигиена на фуражите

Европейската комисия изготви промени в Регламента за хигиена на фуражите с цел предотвратяване на кризи, защита на потребителите и намаляване на икономическите загуби на страните-членки. Промяната е продиктувана от последната диоксинова криза от месец декември 2010 г. в Германия. На заседание на Постоянния комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните държавите-членки одобриха проектът на Регламент на Комисията, изменящ приложение ІІ от Регламент (ЕО) № 183/2005. Той се отнася за одобряване на предприятията, пускащи на пазара смесени мазнини или масла и продукти, получени от растителни масла, предназначени за употреба във фуражите и по отношение на специфичните изисквания за производство, съхранение, транспорт и анализи за наличие на диоксин в мазнините, маслата и продукти, получени от тях, предназначени за употреба във фуражи.
Проектът ще бъде изпратен на Европейския парламент и на Съвета за разглеждане, в тримесечен срок, след което Европейската комисия ще може да одобри регламента. Очаква се той да започне да се прилага в средата на 2012 г., след обнародването му в Официалния вестник на ЕС.

С промяната се предвижда:
1. Операторите във фуражния сектор, които произвеждат сурови растителни масла, продукти, производни на маслата от растителен произход и смесени мазнини да бъдат одобрявани от контролните органи, а не както досега само регистрирани;
2. Мазнините, които са предназначени за влагане във фуражите и употреба в храните да бъдат физически разделени от мазнините и маслата, предназначени за технически цели още при производството и транспортирането им;
3. Предприятията трябва да допълнят своите НАССР планове с новите изисквания, това е система за постигане на безопасност на храните чрез вътрешен контрол на етапите, включително в търговията и сервирането;
4. Върху етикета на продукта задължително трябва да се изписва за каква употреба е предназначен;
5. Изисква се задължителен анализ за диоксини. Веднъж, ако в началото на веригата съответния продукт е анализиран, съответният оператор ще предоставя доказателство за това и няма да бъде анализиран на последващите етапи на разпространението му;
6. Въвежда се задължение за всички лабораториите да уведомяват компетентните органи при установяване на наличие на диоксини във фуражите (включително, в случаите когато операторите изпращат проби за мониторинг);
7. Задължителен минимум за анализ за диоксини в зависимост от риска за продукта, който е хармонизиран на ниво Европейски съюз.