Екшън план на земеделското министерство за изплащане на суми по проекти

Министерство на земеделието и храните предприема спешни мерки, за да осигури 278 млн. евро до края на годината по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. По неговите думи възможността за загуба на средствата за финансиране била съобщена от Европейската комисия (ЕК). Тази информация обаче, е била прикривана от предишното ръководство на фонда. Поради тази причина се наложило и ново ръководство на Държавен фонд „Земеделие”-РА.
За първите девет месеца на годината са разплатени едва 89 млн. лева, а до края на годината предстои да се разплатят 278 млн. евро. След 1-ви декември ще бъдат разплатени 148 млн. евро наведнъж, по всички мерки от втора ос „Агроекология”. Предстои Министерски съвет да разгледа и вземе решение за наддоговориране до 127% по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Това са още 117 млн. евро по проекти на българските общини.

Facebook comments