fbpx Експертите днес са по-важни и от мениджърите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Тенденции в обученията през 2013 г.

Експертите днес са по-важни и от мениджърите

 Въпреки, че в годините на икономическа криза първоначално настъпи отлив от фирмени обучения, в последната година се забелязва отново интерес, но с конкретни търсения и постигане на резултати. Пред пролетта, фирма „Заедно“, която предоставя услуги в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, проведе онланй проучване за тенденциите в този бранш, които респективно дават знак за развитието на бизнеса у нас. В проучването участват 48 огранизации с различна големина от различни сектори. Ето и основните изводи, които прави управителят на фирмата, Драгомира Шулева.

-  Обученията у нас през 2013-та адресират предимно актуални и средносрочни потребности на бизнеса, които обхващат период от една до три години и включват развитие на ключови компетентности. Едва на трето място се поставят дългосрочните потребности, които са свързани със стратегическите цели на бизнеса.

- Въпреки тези краткосрочни бизнес цели, цикълът на паниране е главно едногодишен и почти три пъти по-рядко - два пъти годишно. Това за нас означава, че може да има известно забавяне в реакцията на организациите на актуалните бизнес потребности.

- Необходимо е да се инвестират повече ресурси – специалисти и средства в анализ на потребности на бизнеса и трансформацията им в обучителни потребности, за да може реално обучението и равитието да отразява бързо променящата се бизнес действитеност.

- Всички 48 участника в проучването са посочили, че измерват ефективността на обучението. Седем от тях са посочили, че работят на всичките пет нива на оценяване. Сред тях има 4 големи, две средни и една малка фирма.

- Най-често се измерват постигнатите от резултатите в работата до шест месеца след обучението (32 от 48), след тях се нареждат тримесечните измервания - (30 от 48 ) и оценката на усвоените нови знания и умения до един месец след обучението (29 от 48). Това показва, че участниците се проследяват след завръщането си от обученията вътре в организациите за един по-продължителен период (до шест месеца) и се търси по-пълноценното внедряване на новите знания и умения в работата

- Едва 14 от 48 участници споделят, че правят оценка на възръщаемостта на инвестициите – пето ниво на оценка. Този факт подсказва, че все още няма досатъчно данни за икономическия ефект от обученията, които да дадат ясни доказателства на бизнеса за материалните и нематериални ползи от тях.

Най-важните тема за обучение са Лидерските умения, следвани от Уменията за продажби. Наблюдава се малко разместване в сравнение с 2012-та (тогава продажбите бяха водещи), но интересът и към двете теми се запазва и те остават водещи и през 2013-та. Други важни теми са презентационните умения, управлението на екипи, уменията за преговаряне, управлението на времето, управление на конфликти и креативност и иновации. Не без интерес е и темата за обслужването на клиенти както и обучението на обучители. На последно място остава темата Управление на промяната, което е изненадващо предвид факта, че бизнес действителността се променя много динамично и специалистите на всички нива, но най-вече на мениджърски позиции имат нужда да овладеят тези умения.

Разширяването на потрфолиото от теми за обучение като цяло може да се тълкува и като повишаване на интереса на бизнеса към функцията обучение и развитие в организациите. Остават още неизползвани възможности, които могат да превърнат обученията в мотор за изпълнение целите на бизнеса не само в краткосрочен и средносрочен, но и в дългосрочен план.
Може би очаквано е, че през тази година обученията във виртуална среда (24 от 48) вече изпреварват коучинга (20 от 48) и заемат третото място. Сравнително голям е и относителният дял на менторството и консултирането.

Компаниите казват, че ще инвестират най-много в обученията на експертите, които са пред мениджърите. Това е промяна в сравнение с миналата година, когато на експертите и на мендижърите се отделяше еднакво внимание.