fbpx Енергийна ефективност - нов начин на живот | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Енергийна ефективност - нов начин на живот

Хармония между енергия и природа. Това е най-краткото определение за енергийна ефективност. През последните години понятието стана синоним на нов мироглед, на нова политика за спасяване на живота на планетата. Едва ли има човек, който да се тревожи за бъдещето, без да осъзнава важната роля на енергийната ефективност.

Не става дума за надценяване на възможности, а за начин на живот. Доказателства откриваме във всеки съвет за пестене на енергия. В този случай глобалните истини, сведени до отделния човек наистина звучат привлекателно. Примерът е категоричен - сметките за електричество и парно напълно да отговарят на реално изразходваното количество електроенергия, а разходът й да се сведе до рационалния минимум.

Законова рамка

Без ясна законова регламентация философията за енергийна ефективност би била само пожелание.
Предстоящото присъединяване на България към Европейския съюз постави пред страната ни сериозни предизвикателства в областта на енергийната ефективност. Затова в основата на създадения Закон за енергийна ефективност залегна идеята за рационално използване на енергията и за ограничаване на вредните емисии в енергетиката.
Това е модерен закон, който обхваща всички аспекти на политиката и дейностите по повишаване на енергийната ефективност. Благодарение на него централната и местната власт активно започнаха да участват в набелязване и реализиране на мерките по енергийна ефективност.

Чрез Закона се цели намаляване на потреблението на енергия. В него е регламентирано сертифицирането на сгради и обследването за енергийна ефективност.

Специално внимание в него е отделено на стимулиране развитието на енергийната ефективност чрез въвеждане на насърчения, данъчни облекчения и създаване на фонд "Енергийна ефективност".
Този фонд е създаден като инструмент
за управление на финансовите средства
предоставени за инвестиционни проекти в тази област.
Той се превръща и в прецизен механизъм за привличане на повече бизнес интереси в сферата на енергийната ефективност.
Към Закона за енергийна ефективност са разработени общо четири наредби.

Наредба за енергийните
характеристики на обектите


Тя урежда условията и реда за определяне на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на обектите: сгради и промишлени системи. С нея се въвежда единна методология за формиране на показатели за разход на енергия и енергийни характеристики на обекти. Наредбата регламентира техническите правила и методи за сравняване на енергийните характеристики на обектите и определя норми за годишно потребление на енергия в зависимост от типа сгради.

Наредба за сертифициране на
сгради за енергийна ефективност


С нея се определят условията и реда за сертифицирането на сгради. Всяка сграда - държавна или общинска собственост с обща полезна площ над 1000 m2 задължително трябва да бъде сертифицирана. Съгласно наредбата се издават две категории сертификати - А и Б. Предвиждат се данъчни облекчения, като премахване на данък сгради за период от 5 до 10 години, в зависимост от категорията на получения сертификат.
С този документ се регламентират изискванията към лицата, извършващи сертифициране на сградите.
Наредба за обследване на енергийна ефективност
Тя изяснява условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на енергийни потребители. В нея е дефинирана целта на обследването за енергийна ефективност и са определени енергийните потребители, подлежащи на задължително обследване:

  • - производители на стоки и услуги, чиито обекти имат годишно потребление на енергия, равно или по-голямо от 3000 мегават часа;
  • енергийни потребители с обща полезна площ над 1000 m2.
    С наредбата са регламентирани сроковете за извършване на обследването за енергийна ефективност и подробно са разработени изискванията към лицата, имащи право да извършват обследвания.
    Наредба за регистъра
    Тя урежда условията и реда за кандидатстване в публичните регистри на лицата, извършващи:
  • сертифициране на сгради;
  • обследване за енергийна ефективност.


С нея се определят подлежащите на вписване обстоятелства, реда за издаване на удостоверения, както и реда за водене, съхраняване и достъп до информация от регистрите.
С очертаната дотук законова и регулаторна рамка може да се каже, че е създадена една цялостна правна среда за модернизация и инвестиционна активност в областта на енергийната ефективност.

Бизнес интереси

Срокът на възвръщаемост на инвестициите в проекти по енергийна ефективност е около 3,5 години, а всеки лев, инвестиран в такива проекти възвръща 26 стотинки на година.
Инвестициите за енергийна ефективност са уникални. Положителните резултати от тях засягат не само отделния потребител, но и страната като цяло.

Одити на сгради

Фирмите, които ще извършват обследване (одитите) на сгради ще преминават специален курс на обучение. В края на февруари изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност Таско Ерменков съобщи, че са одобрени две обучителни програми - за обследване на сгради и за обследване на потребители на енергия. Чрез еднаква форма на обучение на специалисти всички дейности по обследване и сертифициране ще бъдат прилагани по един и същи начин в цялата страна. Продължителността на курса е две седмици.
Програмите ще се осъществяват съвместно с Технически университет, София, като първоначално ще се подготвят самите обучители. Това са преподаватели от всички Технически университети у нас.
В края на всяка програма се провежда изпит пред комисия, в която има представител от Агенцията по енергийна ефективност. Целта на обучението е да се постигне качество на анализа на сградите, защото от него на практика зависи размерът на инвестициите, които собственикът на имота ще трябва да направи.
Фирмите, които ще извършват одитите ще бъдат регистрирани в публичен регистър. Преди това обаче те трябва да са акредитирани, като акредитацията ще се прави на базата на качествени показатели - необходим брой специалисти и задължително измерително оборудване. Предприятията, които ще обследват сградите няма да могат да издават сертификати.


На първо място това е подобряване надеждността на енергоснабдяването и намаляване на нуждата от внос.
Второ - намалява се необходимостта от нови инвестиции в производството на енергия.
Трето - инвестициите имат благоприятен социален ефект, като намаляват сметките за енергия, нуждите от субсидии и напрежението в обществото.
И най-важното - те редуцират вредното въздействие върху околната среда.

Бъдещето
Вече има създадена адекватна и мотивираща правна среда, която еднозначно определя не само принципите и инструментите на политиката по енергийната ефективност, но също така и стимулите, необходими тя да се превърне в една реална рамка за промяна на културата на потребление. o

За контакти:
София 1000
Ул. "Екзарх Йосиф" 37, етаж 3
тел.: 02/ 915 40 27