fbpx ЕС финансиране за еко проекти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ЕС финансиране за еко проекти

етикети

С приемането на България за член на ЕС европейските изисквания за качество и опазване на околната среда се превръщат в основен фактор за конкурентоспособност на българските компании. Това се отнася не само за експортните стоки, но важи и за тези, предназначени за пазара в страната. В момента обаче, много български продукти не отговарят на споменатите изисквания. В същото време политиката на Общността по отношение на спазване на законодателството и добрите практики в областта на околната среда е един от най-важните приоритети на Съюза.
Все по-често се акцентира върху факта, че за да бъдат конкурентни на европейските, българските фирми трябва да отговорят на редица изисквания, свързани с въвеждане на екологични практики
в производствата. Затова

международно признатите стандарти са основен фактор за просперитета на всяка фирма
Тази философия е заложена и в една от основните Оперативни програми, финансирана от Структурните фондове, подкрепящи бизнеса - “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. В средата на октомври Министерството на икономиката и енергетиката официално стартира три грантови схеми от Програмата. Една от тях е по Приоритетна ос 2: “Повишаване ефективността на предприятията
и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област
на интервенция 2.1: Подобряване на технологиите и управлението в предприятията, Операция 2.1.2:

“Покриване на международно признати
стандарти”.

Тази схема за безвъзмездна помощ цели да насърчи въвеждането на системи за управление на качеството и международно признати стандарти (в това число и стандарта за управление на околна среда ISO 14001) в българските предприятия като основен фактор за тяхното конкурентоспособно развитие. Общият бюджет на схемата е 5 млн. евро.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ, която предприятията могат да получат е минимум 10 000 лв. и максимум 100 000 лв.
Изискването е исканите финанси да не надвишават 50 % от общите допустими разходи по проекта. Остатъкът от поне 50 % трябва да бъде финансиран от собствени средства на кандидата или
от източници, различни от бюджета на ЕО и Европейския фонд за развитие.

Възможни комбинации
Българските предприятия могат да кандидатстват за финансиране по следните елементи:

 • Консултантски услуги - за предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка и въвеждане на системи за управление (СУ) и международно признати стандарти в предприятието.
 • Инвестиционна подкрепа - подкрепа за инвестиции в оборудване и нови технологии, които са задължително свързани с въвеждането на СУ и/или международно признати стандарти.
 • Услуги за сертифициране и/или изпитване за удостоверяване съответствието на продукти.
  Фирмите у нас имат възможност да получат средства за внедряване и сертификация на следните международни стандарти - ISO 14001:2004, ISO 9001:2000, ISO 9004: 2000, ISO 22000:2005, ISO 27001, ISO 20 000-1:2005, модели и стандарти за качество на ИТ и софтуерни продукти и услуги (CMMI и IT Mark). Една фирма може да кандидатства за въвеждане, сертифициране и инвестиционна подкрепа за една или повече видове системи за управление на качеството.
  Възможните комбинации са следните: консултации за въвеждане на СУ/стандарти, подкрепа за сертифициране и/или изпитване за удостоверяване на съответствието, и инвестиционна подкрепа; сертифициране и/или изпитване, и инвестиционна подкрепа; консултации за въвеждане на СУ/стандарти и подкрепа за сертифициране и/или изпитване; само за сертифициране или изпитване за удостоверяване на съответствието. Независимо от избраната комбинация между отделните елементи, българските фирми трябва да завършат проекта си с получаване на сертификат от съответна акредитирана институция.


Кой може да участва?
Компаниите, които желаят да участват с проекти по настоящата схема за безвъзмездна помощ трябва:

 • Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Да са регистрирани преди 31 декември 2003 г.а имат седалище в България.
 • Да имат годишен оборот (нетни приходи от продажби)
  за 2006 г., не по-малко от 100 000 лв.
 • Да развиват своята дейност в областта на преработвателната промишленост и/или сектора на услугите в следните сектори от Националния Класификатор на Икономическите Дейности (приет със заповед No РД - 07-242/13.12.2002 на председателя на Националния статистически институт, ДВ бр. 1 от 31.01.2003) - Приложение Г, а именно:
 • Сектор D “Преработвателна промишленост”, с изключение на тези фирми, които осъществяват дейност по преработка и реализация на селскостопански продукти, посочени в Приложение II към Договора за създаване на ЕО.
 • Сектор H “Хотели и ресторанти” - само по код на икономически дейности 55 “Хотели и ресторанти”.
 • Сектор I “Транспорт, складиране и съобщения” - само по код на икономически дейности 63.3 “Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде”.
 • Сектор K “Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги” само по код на икономически дейности 72 “Дейности в областта на компютърните технологии”.

С приоритет ще се ползват експортно ориентираните компании
За да не се припокриват дейности между ОП “Конкурентоспособност” и “Националната програма за развитие на селските региони”, финансиране по тази схема не могат да получават:

 • Микропредприятия по смисъла на
  чл. 3-4 от Закона за малки и средни предприятия в редакцията на Закона от бр. 53 на ДВ/30.06.2007 г., работещи в неземеделски сектори в селските общини. Съгласно Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, селските общини в България са 231.
 • Микропредприятия -
  за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
  Крайният срок за приемане на проектите е 15 януари 2008 г.

За контакти
Буллброкерс ЕООД
тел.: 02/ 920 02 46, 0898/ 845 858
е-mail: info@bullbrokers-bg.com
www.bullbrokers-bg.com