fbpx Европари за зелена енергия в МСП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Европари за зелена енергия в МСП

В предишен материал ви представихме процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” е насочена към подкрепа на микро, малките и средните предприятия в България.www.tbmagazine.net/video/energiyna-efektivnost-i-zelena-energiya-v-malkiya-i-sredniya-biznes.html. Сега продължаваме с подходите към нея. 

Кой може да кандидатства по настоящата схема?

По настоящата схема могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, в следните правни форми: юридически лица и еднолични търговци (регистрирани съгласно Търговския закон) и кооперации (регистрирани съгласно Закона за кооперациите). Кандидатите следва да осигурят най-малко 80% от общите разходи на проекта чрез заем от участваща банка и/или чрез собствени средства (проверка за финансова допустимост). МСП трябва да осъществяват основната си дейност в един от следните сектори на икономическа дейност съгласно „Класификацията на икономическите дейности 2008”: B, C, D, E, G, H, I, J, M, N, P, Q, R и S. Най-ефективни са енергоспестяващите мерки в енергоемките отрасли: производството на строителни материали, металургията, производството на целулоза и хартия, химическата промишленост и др., които са приоритезирани в тази процедура.

Няма изискване към кандидатите за история на предприятието и за оборот от предходни години

С оглед да се избегне припокриване с Програмата за развитие на селските райони както и на ОП „Рибарство и аквакултури” не са допустими: микропредприятията, регистрирани в „община на територията на селските райони” (съгласно Наредба №29/2008 на Министерството на земеделието и храните), предприятия за производство и /или преработка на селскостопански продукти (по списъка на Анекс I на ЕС) както и такива от сектора „Рибарство”.

Технология на кандидатстването

В зависимост от размера и сложността на допустимите проекти, се определят два подхода за кандидатстване и изпълнение на процедурата:

- Технологичен подход: изпълнение на малки проекти (технологични проекти) с използване на оборудване от Списъка на материали и оборудване, допустими за финансиране(СДМО/LEME). Списъкът е специфичен за програмата и включва предварително одобрени материали и оборудване, които са директно допустими по програмата. Това означава, че ако МСП избере технологии от списъка, не е необходимо да се извършва никаква допълнителна оценка за съответствие с техническите изисквания. Предимството се състои в това, че списъкът ускорява процеса на кандидатстване за предварително одобрено енергийно ефективно оборудване и дава ясна ориентация на кандидатите за избор само на високоефективно оборудване.

- Подход с енергиен одит: изпълнение на по-големи и по-сложни проекти на основата на резултати от извършен енергиен одит (проекти с енергийно обследване).
Специфични изисквания към проектите на база енергиен одит:
Одитът потвърждава, че средният процент енергийно спестяване от предвидените за въвеждане по проекта мерки е равен на или по-голям от 10% съгласно наличните първоначални данни;

Енергийният одит се извършва на тази част от промишлената система, която касае предвидените инвестиции и процентът енергийно спестяване се отнася до конкретна мярка, а не до промишлената система като цяло;
Извършва се от лицензиран енергиен одитор, обучен за целите на настоящата програма и публикуван в списъка с избрани енергийни одитори;
Енергийният одит се извършва по специфичен образец, предоставен от МИET.

Процесът на кандидатстване започва с решение на кандидата за кой вид инвестиционен проект желае да кандидатства: технологичен проект или проект с обследване за енергийна ефективност.