Европейско финансиране за бизнеса

Европейско финансиране за бизнеса

етикети

Министерството на икономиката и енергетиката и по-специално Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” е институцията, отговорна за управлението на Оперативна програма “Конкурентоспособност” за следващия седемгодишен период. Общият бюджет на програмата е близо 1,2 млрд. евро, които са насочени към българския бизнес. Това е една от седемте програми, по които България ще усвоява средства
от Структурните фондове на ЕС.

Успешната реализация на всички мерки
и дейности в програмата са фактор за икономически растеж

Всяка страна-членка на ЕС подготвя Национален план за развитие (НПР), в съответствие с който определя приоритетните области, които ще бъдат подпомагани с европейско финансиране.
Тези области се използват като основа за съставяне на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР). НСРР съдържа обобщените приоритети за развитието на страната и общата визия за усвояването на средствата от европейските фондове. Приоритетите на рамката формират база за отделните министерства да планират и координират подготовката за усвояване на финансирането от Структурните фондове и Кохезионния фонд през периода 2007-2013 г. Това става чрез разработването на оперативни програми, които детайлно описват проблемите в дадена сфера и начините за разрешаването им с помощта на финансирането от ЕС.
Министерството на земеделието и горите разработва Национален план за развитие на селските райони и Национален стратегически план за рибарство и аквакултури за периода 2007-2013г., мерките по които се финансират съответно от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство.

Финансовата рамка, определена от ЕС за кохезионната политика за България за периода 2007-2013 г. е в размер на 6, 673 млрд. евро

като към тази сума се прибавя и съответен процент национално съфинансиране, който е различен за отделните оперативни програми. Най-голям бюджет имат ОП “Транспорт” и ОП “Околна среда”. Другите две програми с голям бюджет са ОП “Регионално развитие” и ОП “Развитие на човешките ресурси”. Показаните бюджети са съставени от средства от ЕС и определен процент национално съфинансиране.
ОП “Конкурентоспособност” разполага с бюджет от над 1, 162 млрд. евро, като националното съфинансиране е в размер на 15 % от стойността на този бюджет.
Министерство на икономиката и енергетиката разработва Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” която съдържа основните приоритети и дейности, по които ще бъде насочена държавната подкрепа в икономиката през първите седем години от членството в ЕС. Управляващ орган на Програмата ще бъде дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕ, а Междинно звено - Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП).
Програмата ще действа на територията на цялата страна през периода от 2007 до 2013 г. За изпълнение на целите на ОП са предвидени реализацията на общо 4 приоритета. По първия ще бъде насърчавана научно-развойната дейност за целите на бизнеса и иновациите. По втория - модернизирането на предприятията и развитието на бизнес средата.
По третия приоритет ще бъде облекчен достъпа до финансиране за предприятията. По четвъртия, усилията ще бъдат насочени в увеличаване обема на инвестициите и износа, както и подобряване качеството на продукцията чрез националната инфраструктура по качество. Петият приоритет е техническата помощ. Той е служебен и ще подпомага управлението на програмата.
Като инструмент на Кохезионната политика,ОП "Конкурентоспособност” се концентрира върху преодоляване на основните области на изоставане спрямо средните стойности за Европейския съюз. Програмата предвижда мерки и дейности, които да спомогнат успешното интегриране в Общия пазар.

Основните бариери на развитие върху които се съсредоточава ОП са:

 • Ниския БВП на глава от населението, който
  е само 32 % от средната стойност за ЕС-25.
 • Ниския процент иновации спрямо БВП - близо
  4 пъти от средния за ЕС-25.
 • Ниската производителност на труда - която е само 32,7 % от средната за ЕС-25 и най-ниската в сравнение с новите страни-членки.
 • Високата енергоемкост на икономиката - нефтеният еквивалент, който българската икономика изразходва за единица БВП е над 8 пъти повече от средното за ЕС-25.

Други основни области на изоставане са:

 • Слабо развитите структури за трансфер на технологии.
 • Остарелите технологии в предприятията.
 • Ниската степен на сертифициране на продуктите.
 • Затруднения достъп на МСП до капитал за развитие.
 • Големият дефицит по текущата сметка и високият дял на износа на стоки с ниска добавена стойност.
 • Приоритетна област 1: “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности” подпомага създаването, разпространението и приложението на резултатите от научноизследователска и развойна дейност и иновации.
  Първата група от операции предвижда финансиране на проекти за стартиращи предприятия с висок иновативен потенциал чрез:
 • Инвестиции за разработка, производство и въвеждане на нови технологии и/или продукти от стартиращите фирми.
 • Консултантски услуги за позициониране на фирмите на пазара, първоначални инвестиции и маркетинг на произвежданата продукция.

Първата фаза на тази грантова схема стартира през есента на 2006 г., като за нея е предвиден бюджет в размер на 4 млн. евро

Средствата, които ще получат предприятията-кандидати по схемата, ще са насочени към покриване на разходи, свързани с технически и финансово-икономически изследвания на иновативната идея; различни изпитвания и измервания в лаборатории; защита на индустриалната собственост, включително и държавни такси; консултантска помощ за разработване на маркетингов и бизнес план за реализация на проекта. Освен това средства ще се отпускат и за закупуване на материали и за амортизационни разходи на оборудване за изработване на прототипа на продукта.
Втората фаза на схемата ще се реализира през 2008 година, като се предвижда отпуснатите средства да покриват разходи за разработване на конкретни продукти и тяхното внедряване в икономиката. Приоритетна област 2: “Подобряване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” е насочена към подкрепа за преструктурирането на българската икономика и утвърждаването на устойчив модел на растеж основан върху развити и конкурентоспособни предприятия.

Основните инвестиционни проекти на българските фирми през следващите три години, ще бъдат за технологично обновление на производството, за покриване на стандарти/изисквания на ЕС, за иновационни проекти, за въвеждане на енергоспестяващи технологии, както и за модернизиране на фирменото управление.

Тази група от операции ще подкрепя инвестиционни проекти на МСП за:

 • Модернизация на технологичното оборудване, свързано с разширяване дейността на предприятието и повишаване на конкурентоспособността му.
 • Въвеждане на нови технологии и продукти в предприятията и произтичащата от това модернизация и обновление на технологично оборудване, на регионално и национално ниво и на ниво компания.
 • Покриване на международно признати стандарти за МСП - въвеждане на системи за управление - на качеството, на околната среда, за безопасност на работното място, постигане на съответствия с цел сертифициране, въвеждане на добри производствени практики и др.


Приоритетна област 3: ”Финансови ресурси за развитие на предприятията” предвижда подкрепа за развитието на специализирани финансови инструменти като гаранционни фондове, фондове за рисков капитал и фондове за микрофинансиране. Тези алтернативни финансови инструменти подпомагат достъпа на МСП до капитал за развитие при достъпни и благоприятни условия. Те ще бъдат особено полезни за предприятията, които имат затруднен достъп до традиционното банково финансиране - микро предприятия, стартиращи фирми, включително иновативни такива, предприятия с недостатъчна бизнес и/или кредитна история и без подходящо като размер и качество обезпечение. Специализираните фондове за МСП ще предоставят най-подходящите за конкретните проекти на фирмите кредити, гаранции или дялов капитал при облекчени условия.


Дейностите по Приоритет 4: ”Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” са насочени към подобряване на условията за инвестиране, чрез популяризиране на страната като инвестиционна дестинация, и интегриране на българската икономика към Общия европейски пазар и към световните пазари. За разширяване на експортните дейности на предприятията е предвидено подпомагане на участието им в международни пазари и изложби; организиране и провеждане на международни бизнес форуми, рекламни кампании и др. Ще бъдат подпомогнати дейностите на агенциите, отговорни за провеждане на държавната политика по отношение на насърчаването на МСП, инвестициите и контрола по качеството.


ОП “Конкурентоспособност” ще бъде финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Националното съфинансиране е в размер на 15 % от предвидените средства. Общият размер на публичните средствата е над 1, 162 млрд. евро за целия седем годишен период.

Facebook коментари