fbpx Фирмено управление – от теория към практика | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Фирмено управление – от теория към практика

Фирмено управление – от теория към практика

Кой е добрият мениджър?

Ина Георгиева

Никога няма да забравя, когато една читателка на списанието се обади от Шумен и каза: “Вие правите много добро списание, изключително полезно с много практична информация, но моля ви помогнете ми! Синът ми завърши фирмено управление и се върна в Шумен. Какъв бизнес да започне тук?”Ако знаех отговора на този конкретен въпрос, сигурно щях да започна бизнес в Шумен... И тогава се замислих, че това младо момче беше завършило една интересна специалност и сигурно беше учил много аспекти на мениджмънта, но нямаше понятие от реалността. И изправен пред ситуацията “ами сега накъде?” не знаеше как да вкара в действие познанията си. За да управляваш една по-голяма или по-малка фирма, наистина са нужни много качества, както и познания в различни сфери. Затова в следващите материали ще се опитаме да представим различни елементи важни за функционирането на една фирма. От основно значение обаче за добрия мениджър е да намери верния екип от специалисти, на които да се довери, за да върви напред.

Много хора смятат, че да имаш собствена фирма и да си сам шеф на себе си е най-доброто в работата. Но с изкарване на постановление от съда за регистрация на фирмата, трудностите за мениджъра започват. Защото за успешния бизнес са нужни много качества и познания. Но тъй като никой не се е родил научен, всичко се развива във времето. Зависи наистина първо от човешкия фактор и умението му да възприема традициите, съчетани с новостите на времето и обществото.

В основата си фирменото управление обобщава различните техники и умения за ефективно организиране, планиране, ръководене и контрол на бизнеса.

Организирането на фирмата включва два принципни елемента. Първият елемент се отнася до установяването на така наречената йерархия във фирмата или с други думи сфери на отговорности, представени най-често под формата на графика, показваща организационната структура. Другият основен аспект касае усъвършенстването на квалифицирани управленски кадри и ръководен екип.
Планирането съдържа три важни момента. Като начало
е съществено важно установяването на базисни норми относно производство, продажби, закупуване на оборудване, материали, доставка и водене на счетоводство. Второ, от съществено значение е прилагането и спазването на тези норми от цялата фирма (всички отдели). Трето, необходимо е изграждането на стандарти за извършване на всички дейности свързани с функционирането
на фирмата.
Ръководенето на фирмата е концентрирано предимно в надзора и напътствията от страна на изпълнителните кадри. Във връзка с това обикновено се прави разграничаване на функциите на висшия управленски екип, който обикновено отговаря за административното обслужване на фирмата и оперативното ръководство, което е концентрирано основно в спазването на правилата и нормите на компанията.

Контролът включва използването на данни, отчети и доклади за съпоставка на дейността с поставените цели и стандарти за работа

До тук с теорията. За тези, които биха искали да навлязат по-надълбоко в дебрите на мениджмънта, препоръчвам автори като Питър Дракър и Джон Кенет Гълбрайд.
В условията на преход и глобализация обаче, за малките и средни български предприятия и фирми е от значение какъв тип фирмено управ-ление използват и как това би им помогнало в процеса на оцеляване и растеж. Според най-новите разработки и публикации в сферата на управленското развитие, все повече се набляга на така наречените гъвкави форми на фирмено управление. Обикновено под гъвкави фирмени структури се подразбират организации, които са достатъчно устойчиви на бързите промени на средата и в същото време са податливи на промяна, когато тя е наложителна. Или по-кратко казано, гъвкаво управление имат онези фирми, които се характеризират с възможността да направят промяна далеч преди промяната да е станала неизбежна... Много често, малките и средните предприятия са по-гъвкави и адаптивни в сравнение с големите и тромави компании. Именно тук се крият предимствата и възможностите на МСП за бърз растеж и конкурентоспособност.
Ето и някои практически насоки, водещи до по-гъвкави форми на фирмено управление.

Мислете хоризонтално
В бизнеса всички ние сме предразположени да приемаме нещата във вертикална градация. Йерархията върви отгоре надолу, а повишенията стават с едно ниво нагоре. При гъвкавите форми на управление обаче се наблюдава едно второ измерение. Те успяват да обхванат с пълна сила организацията на всички нива, като прекрачват йерархичните ограничения и работят отвъд границите на вертикалната подредба. Такъв тип мениджъри съумяват да “мислят” хоризонтално, като поощряват обмен на информация и сътрудничество във всички посоки по веригата.

Поощрявайте невъзможното
Гъвкавите компании се сравняват не с фирмите, работещи в същия сектор, а с теоретичните граници на своето въображение. Тези компании
се стремят далеч отвъд своя хоризонт, пазар или утвърдени норми за конкуренция. Те нарушават статуквото, за да могат именно те да са тези, които ще наложат новите стандарти.

Покажете решителността на своите убеждения
Гъвкавите форми на управление не следват модата. В същото време те не приемат статуквото като форма на традиция. Гъвкавите мениджъри определят стратегически курс, базиран на техните най-добри инстинкти и информираност, и държат този курс дотогава, докато техните собствени пазарни наблюдения го потвърждават. Същото важи и за организационните промени в компанията. Те променят позиции и длъжности когато е необходимо, но не за да угодят на някого или на себе си, а само защото пазарът го е наложил. Гъвкавите управители имат вяра в своите служители и техните качества да вземат ефективни решения. Затова използват всички средства да окуражават, вдъхновяват и насърчават служителите от всички нива.

Подлагайте всичко на самоанализ
Динамичните фирми развиват добри вътрешни механизми за откриване и справяне с проблемите преди дори те да са стигнали застрашителни размери, включително и финансови. Разпространението на информация в така управлявани компании е своевременно, енергично и достъпно за тези, на които им е необходимо, като в същото време процесите и системите за обратна връзка са автоматизирани, така че не се налага някой да ги задейства отвън. С две думи, такъв тип фирми имат “вградена” система за самоанализ, тоест се учат от грешките си. Това спомага тези фирми бързо и лесно да вървят стъпка по стъпка напред и нагоре, докато преминат на следващо ниво на развитие. Това е нещо повече от система за ранно предизвестяване, тъй като този механизъм за отстраняване на грешки открива проблеми дори преди те да са се показали на хоризонта...
В заключение бих обобщил, че прилагането на добре балансирано и гъвкаво фирмено управление би спомогнало на българските фирми да постигнат по-добри резултати в процеса на глобализация и растяща пазарна конкуренция.

Facebook коментари