fbpx Грантова схема финансира безвъзмездно проекти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Грантова схема финансира безвъзмездно проекти

От днес стартира набирането на проекти, които ще се финансират по програмата Мтел ЕКО ГРАНТ през тази година. Програмата ще финансира безвъзмездно проекти в три области:

-Опазване, поддържане и възстановяване на местообитания или популации на видове;
-Насърчаване и популяризиране на практики за биологично земеделие;
-Определяне и опазване на вековни дървета и гори;

Кандидатстващите проекти трябва да включват и насърчаване на доброволческите дейности, тъй като опазването на природата е свързано с осъзнаването на личната отговорност и принос на всеки гражданин. Ето защо се очаква проектите да допринасят за повишаване на разбирането и за активно включване на местните общности.

Общият бюджет на програмата през тази година е 50 000 лева, а максималната стойност на отпусканите средства за един проект е до 15 000 лв.
За финансиране по програмата могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и определени за извършване на дейност в обществена полза. Читалища, регистрирани по Закона за читалищата и ЗЮЛНЦ също могат да подават кандидатури. Всяка организация има право да кандидатства само с един проект.
Проектите, преминали към втория етап, ще бъдат подробно оценени и класирани според колективно достигнати препоръки за решения. В рамките на третия етап Комисия за разпределяне на средствата с участието на представители на неправителствени организации, медии и общественици ще вземе окончателно решение. Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 25 март.