fbpx Групата на ЕИБ е подкрепи българската икономика с 494 млн. евро през 2022 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Групата на ЕИБ е подкрепи българската икономика с 494 млн. евро през 2022 г.

През 2022 г. Групата на Европейската инвестиционна банка (Група на ЕИБ), която включва Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), предостави заеми, гаранции и ангажименти за дялово участие на стойност 494 млн. евро за различни проекти в България. „Зелените” инвестиции на ЕИБ в България достигнаха 241 млн. евро, което представлява 50 % от общата дейност на ЕИБ.

Лиляна Павлова, вицепрезидентът на ЕИБ коментира резултатите от финансирането, отпуснато от Групата на ЕИБ в България: „Изминалата година също бе трудна за българската икономика поради последиците от пандемията от КОВИД-19 и хуманитарната и икономическа криза, предизвикана от руското нашествие в Украйна. Радвам се, че продължихме подкрепата за проекти, които подобряват живота на хората, и ускорихме отпускането на заеми от ЕИБ за прехода към устойчиво бъдеще. Поемаме ангажимент в бъдеще да увеличим подкрепата си за проекти за екологосъобразна инфраструктура и да подпомогнем частния сектор по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост и InvestEU”.

ЕИБ се ангажира да увеличи заемите за екологични приоритети и за евентуално съфинансиране по българския План за възстановяване и устойчивост в  транспорта и енергетиката. През декември бе отпуснат нов заем за разширение на софийското метро (195,5 млн. евро).

Във връзка с Плана за устойчива градска мобилност на София бе договорено допълнително съфинансиране от 50 млн. евро, с което се увеличава делът на проектите за градско развитие  с предмет инфраструктура за пешеходна мобилност, по-лесен достъп на хората с намалена подвижност до обществената инфраструктура, а също така повишаване качеството на въздуха.

В банковия сектор Групата на ЕИБ подписа споразумения с Уникредит Булбанк за 190 мл. евро, включващи гаранция под формата на синтетична секюритизация, покриваща първи по ред загуби на структурирано портфолио в рамките на Европейския гаранционен фонд (90 млн. евро).

План за възстановяване и устойчивост и InvestEU

Република България възложи на ЕИФ мандат за управление на около 330 млн. евро от българския План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) за прилагане на гаранционни продукти от дела на държавата в InvestEU и капиталови инструменти по компонента „Интелигентна промишленост" на Плана за възстановяване и устойчивост. Гаранционните и капиталови продукти имат за цел привличане на значително частно финансиране, което ще увеличи наличното финансиране за българските МСП и предприятия със средна пазарна капитализация) в рамките на инструментите по ПВУ до 1,5 млр. евро или повече. 

Средствата ще бъдат насочени към растеж, иновации и инвестиции с неутрално въздействие върху климата и цифрова трансформация на българските предприятия, най-тежко засегнати от дълготрайното отрицателно икономическо въздействие на кризата от КОВИД-19.

ОББ е първата финансова институция в България, която подписва гаранционно споразумение по програмата InvestEU с ЕИФ, което ще насърчи проекти за конкурентоспособност, иновации и устойчивост в страната, като подкрепя нови заеми на стойност над 125 млн. евро, предназначени за МСП и предприятия със средна пазарна капитализация.

ЕИБ и Фонд ФЛАГ обявиха, че в края на 2022 г. са договорили заем в размер на 40 млн. евро, с който ще бъдат подкрепени инвестиции за градоустройствени подобрения и възстановяване, като енергийна ефективност и градско развитие в градове от цяла България.

Проучване на инвестициите на ЕИБ дава ясна представа за състоянието на  корпоративното инвестиране в Европейския съюз. Според проучването,  през 2022 г. българските фирми са били по-оптимистично настроени в сравнение с 2021 г., тъй като  повечето очакват да увеличат, а не да намалят инвестициите (14 % нетно). При големите фирми и дружествата в инфраструктурния сектор вероятността за увеличаване на инвестициите през 2022 г. е най-голяма.