fbpx Икономически мерки в подкрепа на бизнеса в периода на извънредно положение | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Колонката на адв. Петя Мургова & партньори

Икономически мерки в подкрепа на бизнеса в периода на извънредно положение

 

Остава да видим дали Джон Пъркинс е бил прав, казвайки, че по време на криза богатите стават още по-богати, а бедните още по-бедни. Въпреки всичко обаче, от статистическа гледна точка това се счита за икономически прогрес.

Какви са най-важните аспекти на икономическите мерки в подкрепа на бизнеса, предмет на обсъждане от българските компетентните държавни органи?

Нуждата от въвеждането им произтече от обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение на територията на страната за периода от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. Тяхната същност се покрива до голяма степен с мерките, които са въведени (или са в процес на въвеждане) в редица други европейски държави, чиито икономики са засегнати от последиците от разпространението на COVID-19.

Финансова подкрепа с цел гарантиране изплащането на трудови възнаграждения

Обсъждат се предложения за промени в Кодекса на социалното осигуряване с цел въвеждане на механизъм, който ще осигури възможност на работодатели в затруднено финансово положение да задържат наетия персонал за период от 3 месеца, вместо да извършват съкращения. В посочения срок чрез финансова помощ, предоставена на работодателите, държавата ще покрие 60 % от възнагражденията, които са плащани досега на служителите (изчислени на база размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г.). Компетентната институция за провеждане на процедурата е Агенция по заетостта, пред която съответният работодател следва да кандидатства. Предвиждат се задължения и за работодателите, а именно: останалите 40 % от съответните възнаграждения да се заплащат от него, както и ангажимент в посочения период да не се прекратяват действащите трудови правоотношения със служителите.

Ликвидна подкрепа на предприятия в затруднено финансово положение

Вторият пакет от мерки предвижда посредством увеличаване на капитала на Българската банка за развитие да се предостави допълнителен паричен ресурс, който чрез различни механизми да бъде насочен към дружества с временни финансови затруднения, включително с цел временно облекчаване на условия по търговски кредити.
Административни облекчения в данъчната сфера

Като трето направление се предвижда въвеждането на пакет от краткосрочни мерки в областта на счетоводната и данъчната политика на страната. Сред тях са заложени предложения за продължаване на сроковете за счетоводно приключване на финансовата година и подаване на декларации по реда за Закона за корпоративното подоходно облагане (до средата на годината), за подаване на декларации пред Националния статистически институт, за плащане на местните данъци и такси с отстъпка (до 30 юни 2020 г.) и прочее. Направени са и предложения за предоставяне на възможност на компании със затруднена или преустановена дейност да искат разсрочване на плащанията по данъчни и осигурителни задължения. 

Внимание заслужават и няколко дискусионни предложения за промени и допълнения в Законопроекта за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, направени между първо четене (проведено в сряда - 18.03.2020 г.) и второ четене (насрочено за петък – 20.03.2020 г.), които водят до притеснения у бизнеса. Най-ярък пример е направеното предложение за промени в начина на определяне на авансовия данък, дължим съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане за 2020 г.

Финализирането на пакета от икономически мерки в подкрепа на бизнеса и залагане на конкретните условия по тяхното изпълнение, както и приемането им се очаква в следващите няколко дни, за което ще пишем допълнително. Очаква се част от изброените мерки да се заложат като нови текстове в проекта на Закона за мерките по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., а други – да бъдат подробно развити в самостоятелни нормативни актове.