fbpx Иновациите могат да измъкнат напред България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Иновациите могат да измъкнат напред България

Иновациите могат да измъкнат напред България

Българската икономика все още изостава от равнищата в ЕС, а високият икономически растеж през последното десетилетие бе резултат основно на чужди инвестиции в недвижими имоти и финансово посредничество, отчита секторен анализ на икономическото министерство.
До момента българската икономика е разчитала основно на сектори, свързани с природни ресурси и евтина работна ръка. Те не могат да осигурят устойчив икономически растеж, поради ограничените природни ресурси, непостоянните цени на суровините и конкуренцията от страни с много по-ниски разходи за труд. От друга страна, секторите, свързани с високи капиталови разходи, имат висока добавена стойност и са традиционно добре развити в страната. Затова България трябва да остане привлекателно място за големи капиталови инвестиции, поддържайки ниски данъчни ставки и изграждайки добра транспортна и енергийна инфраструктура. Секторите обаче, които имат най-голям потенциал за допълнително развитие и могат да осигурят дългосрочен икономически просперитет на страната, са свързани с висок интензитет на иновациите. Основните приоритети сред тях са информационните технологии, зелените технологии и технологиите, свързани със здравето. Те имат приложение в различни браншове на икономиката, например IT услуги, електроника, машиностроене, автомобилостроене, фармация, енергетика, производство на медицинска техника и други. Затова държавата си поставя за цел активно да насърчава тези сектори, свързани с инвестиции в иновации. България трябва за увечили разходите за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) да се увеличат до 2020 г. от сегашните 0.5% до 2% от БВП.

Анализът на МИЕТ препоръчва и поддържане на ниски данъчни ставки за бизнеса, разширяване на инвестиционните стимули чрез Закона за насърчаване на инвестициите, както и вложения в подобряване на транспортната и енергийната инфраструктура. Специално място в документа е отделено и на активните мерки в областта на пазара на труда (курсове за преквалификация на съкратени работници, подобряване на връзката между образованието и бизнеса, мерки за обучение през целия живот), както и подобряване на регулаторната рамка (намаляване на административната тежест, въвеждане на електронно управление, въвеждане на прозрачни и справедливи условия за предоставяне на концесии и други).