fbpx Интеграция на Омекс® 2000 със SAP | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Интеграция на Омекс® 2000 със SAP

Интеграция на Омекс® 2000 със SAP

етикети

Разработването на средства и механизми за осъществяване обмен на данни с други системи винаги е било неизменна част от процеса по внедряване на продуктите от фамилията Омекс®. Дългогодишният и разностранен опит на “ОмегаСофт” ООД в тази област може да бъде лесно оценен по броя и разнообразието на средствата за връзка, които функционират безпроблемно в добре познатите “Омекс - Заплати” и “Омекс - Кадри”. Омекс® 2000 не само продължава поддръжката на средствата за връзка, но и използва ефективно новите възможности, които средата и технологиите предоставят. За да отговори по адекватен начин на нуждите на своите клиенти, “ОмегаСофт” разработва и непрекъснато обогатява набора от програмни инструменти.

Важна стъпка през последната година е интегрирането на Омекс® 2000 със SAP, реализирано при няколко наши клиента

По същество бяха решени няколко различни задачи, определени от начина на досегашна работа на клиентите в частта “Работни заплати”, модела и степента на внедряване на SAP и специфичните техни изисквания. Общото е високата степен на интеграция, позволяваща

напълно автоматично прехвърляне на данните между системите
Основна предпоставка за реализацията на този процес е наличието на функционираща система SAP HR, внедрена в съответствие със спецификата на нормативните уредби и трудовото законодателство в България. В това се включва правилно задаване на всички персонални и осигурителни данни за служителите и параметрите на трудово-правните им отношения с работодателя. От особена важност e видът на осигуряването на служителите, на техните професии в съответствие с НКП, както и на данните, определящи формирането на работната им заплата. Друга необходима предпоставка е дефиниране на точно и еднозначно съответствие между данните в SAP (InfoTypes, WageTypes) и тези в Омекс 2000. Този процес се нарича data mapping и е в контекста на конкретното внедряване на SAP при клиента.

Протичането на процеса може да се опише в следната последователност
Всички необходими данни и първични документи за служителите се въвеждат в SAP HR. Ежедневно се извършва прехвърляне на ограничен набор от данни, необходими на Омекс 2000 за изготвяне на електронните документи за регистрация на трудовите договори в НОИ. Един път в месеца, след като са въведени всички необходими за правилното пресмятане на трудовото възнаграждение, осигуровките и другите плащания данни, се извършва цялостно прехвърляне на данни от SAP HR към Омекс 2000.
Самият процес на прехвърляне се извършва в две стъпки: специална функция в SAP (разработена от нашите партньори, осъществяващи внедряването) избира данните, необходими на Омекс 2000 и ги групира в съответни множества. След завършване на нейната работа механизмът за импорт на данни в Омекс 2000 обработва тези множества и извършва съответни операции със служителите. Работата на този механизъм се управлява от конфигурационен файл, генериран от SAP, и по този начин се получава съответната гъвкавост и широка функционалност.
Когато данните са постъпили в Омекс 2000, следва да се изготвят документите, необходими за изплащането на заплатите, осигуровките и за другите плащания (ведомости, рекапитулации, фишове, дискети за НАП, платежни нареждания, масови плащания и др.). След завършване на тези дейности се извършва обратно прехвърляне на данните в SAP HR или FI/CO. В зависимост от избрания от клиента модел на внедряване на SAP има и различни варианти за осъществяване на това прехвърляне. Ако извършването на плащанията на заплати, осигуровки и т.н. се осъществява от SAP, изчислените от Омекс 2000 данни се прехвърлят към SAP FI/CO, който поема цялостното управление на финансовите процеси. В другия вариант платежните документи се изготвят от Омекс 2000, а изчислените данни се връщат в SAP HR. Практиката в използването на интеграцията между SAP и Омекс 2000 недвусмислено показва правилното проектиране и реализиране на механизма и води до висока ефективност
в дейността на звената “Човешки ресурси”, “Работна заплата” и др. Това дава основание на нашите клиенти да оценят много добре направената инвестиция и да разчитат на ОмегаСофт ООД като компетентен и надежден партньор в настоящи и бъдещи проекти.