Интернет банкирането помага на бизнеса

Интернет банкирането помага на бизнеса

Развитието на технологиите и интернет, както и нарас-тващите потребности на бизнеса от информация са катализатор за развитието на всички индустрии. Банковият сектор не е изключение и все повече финансови институции включват услугата онлайн банкиране сред своите приоритети. Интернет дава възможност за ефективно използване на услугите на банката и получаване на актуална информация 24 часа на ден, 7 дни в седмицата без да се напуска дома или офиса.
Преди да се пристъпи към използване на онлайн банкиране, клиентът трябва да попълни един или няколко регистрационни формуляра, които представляват искане за регистрация и/или договор с обслужващата банка. Регистрирането и поддръжката на услугата са безплатни в повечето банки, като се имат предвид икономиите, които този вид услуга генерира за тях.

Банките имат и определени технически изисквания за използването на онлайн банкирането

операционна система Windows 95/98/Me/NT/2000/XP и брaузер Internet Explorer 5.0 (или по-висока версия) с инсталиран SSL.
Операциите, които са достъпни през този канал за банкиране, са най-общо два вида: проверка на текущо състояние по регистрираните банкови сметки и справка за движението по тях, както и извършване на плащания и подаване на различни банкови формуляри онлайн (кандидатстване за потребителски кредит, овърдрафт, искане за издаване на кредитна карта, искане за откриване на разплащателна сметка, депозит и др. ). Диапазонът от операции, които са достъпни през този канал, зависи от условията на конкретната банка.

Този начин за управление на фирмените и лични финанси е свързан с редица икономии от гледна точка на такси и комисионни за клиетите на банката

В повечето случаи преводите през интернет между сметки в една и съща банка са безплатни, а при извършване на междубанкови плащания в лева, таксите на банките са до 50 % по-ниски от стандартния им размер. В допълнение към намалените банкови комисиони, клиетите на този вид банкиране пестят разходи, свързани с посещението на банков офис.
Достъпът и работата с банковите сметки
онлайн е възможен след посещение на банков офис, с цел клиетът да получи от банката средства за своята идентификация и да бъде активирана услугата за ползване. Идентификацията на потребителите и защитата от атаки чрез представяне с чужда самоличност обикновенно е реализирана като комбинация от няколко стандартни средства: потребителско име + парола; електронен цифров сертификат; буквеноцифрени кодове -
обменени чрез друг електронен канал или генерирани от специализирани преносими устройства. Комуникацията през сайтовете за интернет банкиране е организирана по специални начини (криптирана връзка), а достъпът се контролира чрез горепосочените начини за идентификация.

При първоначална регистрация, промяната
на паролата е препоръчителна
и това следва да се извършва периодично на определени интервали от време, с цел защита на сигурността на потребителите. При най-малки съмнения, че неоторизирано лице е узнало средствата за идентификация, клиентът следва незабавно да информира финансовата институция, за да може тя своевременно да блокира достъпът до услугата.
Интернет банкирането има сериозен потенциал и е един от малкото все още неразработени канали, които предлагат възможност за диференциация между банките, от гледна точка на потребителите. Развитието и достъпът до висококачествената интернет услуга, съществените разходни предимства (както от гледна точка на потребителите, така и за банките) и повишаване нивото на ИТ културата сред потребителите са предпоставка за динамичното развитие на този тип банкови услуги.

 

Facebook коментари