fbpx ИТ асоциациите са против увеличаването на максималния осигурителен доход | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ИТ асоциациите са против увеличаването на максималния осигурителен доход

ИТ асоциациите са против увеличаването на максималния осигурителен доход

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) и Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) изпратиха отворено писмо до медиите във връзка с увеличаването на максималния осигурителен доход. В него се казва: „Независимо от изключително неблагоприятната икономическа обстановка през последните няколко години, компаниите от бранша демонстрират устойчив ръст на продажбите, генериран предимно от износ, както и създаването на нови работни места. Същевременно се наблюдава увеличение на средната работна заплата в сектора, като това не е за сметка на съкратени ниско-платени позиции, както се случва в други отрасли на икономиката.

За огромно наше съжаление обаче, отново станахме свидетели на поредното повишаване на максималния осигурителен доход от 2400 лв. на 2600 лв., което неминуемо ще окаже негативно отражение върху конкурентоспособността на секторите от икономиката, характеризиращи се с най-висока добавена стойност, каквито са ИТ, аутсорсинг, финанси, както и върху интереса на чуждестранните инвеститори, чиито решения са в голяма степен базирани на предвидимостта на бизнес средата и стабилността на фискалната политика. В индустриите с висока добавена стойност като IT, основните разходи са за заплати и затова те са изключително негативно засегнати от такива промени.

Ето защо сме силно обезпокоени и изразяваме протест срещу неблагоприятната тенденция на постоянно повишаване размера на максималния месечен осигурителен праг без наличието на задълбочен анализ, добра обосновка и оценка на въздействието от предприемането на такава мярка. Увеличаването на осигурителния праг не води до по-висока събираемост на данъците и намаляване на т.нар. сив сектор, а само до временно запълване на дефицити в нереформирани сектори.

Безпокойство предизвиква и фактът, че липсва не само дългосрочна, но и средносрочна визия и прогнозируемост при обявяването и прилагането на подобен тип изменения в областта на данъчното облагане и социалното осигуряване.

Асоциациите са на мнение, че усилията на държавата следва да се насочат към приемане на мерки за подпомагане на иновативните индустрии, създаващи работни места със съизмерими на европейските възнаграждения и за растежа на икономиката като цяло, а оттам и на доходите на населението. Това от своя страна ще стимулира събираемостта на данъците, намаляване ролята на т.нар. сив сектор и съответно увеличението на приходите към хазната.