Изграждането на соларни инсталации ще има сериозен интерес

Малките соларни проекти на покриви и фасади е инвестиция, доказала своята ефективност в европейските страни. В тази връзка Капман Грийн Енерджи Фонд АД стартира процедура по увеличение на капитала, свързана с набирането на средства за тяхното изграждане у нас.
Размерът на емисията е 2 000 000 лева, разпределен в 2 000 000 броя поименни, безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 (един) лев.
„Очакваме сериозен инвеститорски интерес, поради факта, че инсталациите върху покриви тепърва ще се развиват в България, а както разбрахме от предварителните ни разговори с инвеститори – те са във фокуса на много от тях“, казва Николай Ялъмов, изпълнителен член на съвета на директорите на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД.

Основният фокус на инвестиране на средствата, събрани чрез увеличението на капитала ще бъде изграждането на малки покривни соларни инсталации до 30kW. Заложената минимална възвръщаемост на инвестициите е около 9% на годишна база като спрямо действащото законодателство преференциалната цена на изкупуване на енергията е гарантирана за период от 20 години и се фиксира към момента на присъединяване на инсталацията към електро-преносната мрежа.

Facebook comments