fbpx Как да решим спора извън съда? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как да решим спора извън съда?

Икономическата криза влияе върху живота на абсолютно всеки – дори и неосъзнато, тя е причина за много спорове от всякакво естество. И когато хората не могат да се разберат с директна комуникация отиват в съда, където процедурите не са приятни и за двете страни. Съдебният процес е един от начините за разрешаване на спорове. Но има и другите алтернативни способи за извънсъдебно решаване на спорове като медиацията, преговорите, арбитражът.

Като способ медиацията възниква през 60-те години на 20 век в Америка. Оттам тя бързо прелита океана и все повече се налага като ефективен метод за решаване на спорове и в Европа.

Предмет на медиацията могат да бъдат граждански, трудови, семейни, административни и всякакви други спорове, възникнали между юридически или физически лица, включително и по наказателни дела.

В България в самия край на 2004 г. бе приет и обнародван Закон за медиацията. В него като правно поле за прилагане на медиацията е посочено разрешаването на правни и неправни спорове. През март 2007 г. бе обнародвана и НАРЕДБА № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора.

В процедурата по медиация страните участват по своя воля и във всеки един момент те могат да се оттеглят. Може да сте спокойни, защото процедурата е поверителна, както за страните, така и за медиатора.
Медиатор може да бъде само дееспособно лице, отговарящо на изискванията по чл.8, ал.1 от ЗМ и вписано в публичния ЕРМ към Министъра на правосъдието.

По време на процедурата медиаторът е длъжен да се съобразява с мнението на всяка една от страните. Но той не отговаря, ако страните не постигнат споразумение или ако не го изпълняват.
Предложение за процедура по медиация може да направи всяка една от страните. Такова предложение за разрешаване на спора чрез медиация може да направи и съдът или друг компетентен орган, към който спорът е отнесен за разрешаване.

Страните мога да впишат като клауза в договор, че възможен бъдещ спор между тях ще бъде разрешен чрез медиация. Много подходящо е медиацията да намери свои клаузи при вписването на общите условия, например в застрахователните договори. Страните по спора участват в процедурата лично или чрез представители, като упълномощаването се извършва в писмена форма.

Процедурата по медиация се осъществява от един или повече медиатори, посочени от страните. Медиаторът е длъжен да бъде безпристрастен и неутрален. Той се оттегля от процедурата при възникване на обстоятелства, които биха породили съмнения в неговата независимост, безпристрастност и неутралност. В хода на процедурата медиаторът изяснява същността на спора, уточнява взаимноприемливите варианти за решение и очертава рамката на споразумението. За тази цел той може да насрочва и отделни срещи с всяка от страните при зачитане на равните им права в процедурата.

Всяка една от страните по своя инициатива или двете съгласувано могат да поискат спиране на медиацията. Ако медиацията се провежда по време на висящо производство, страните незабавно уведомяват компетентния орган за спирането на процедурата.

Прекратяване на процедурата по медиация се извършва с подписване на споразумение при ясно и недвусмислено изразено съгласие за прекратяване и от двете страните . При прекратяване на процедурата по медиация висящото производство, което е било спряно до провеждането на сесията по медиация, се възобновява в съответствие с разпоредбите на закона.

Актът, с който приключва процедурата по медиация, е споразумение. Формата и съдържанието на споразумението се определят от страните. Формата може да бъде устна, писмена или писмена с нотариална заверка като извънсъдебно изпълнително основание. Споразумението обвързва само страните по спора и няма сила върху трети лица, които не са участвали в процедурата. То задължава страните само за това, за което са се споразумели. Споразумение, което противоречи на закона или го заобикаля, или нарушава добрите нрави, е нищожно.