Как да се справим с обществените поръчки?*

етикети: 

Предметът на обществените поръчки може да бъде най-разнообразен и да включва както малки, така и големи по обем дейности, като например строителството на индустриални предприятия (построяване на АЕЦ “Белене”), големи строителни обекти ( мостове, пътища), доставки на основни стоки, резервни части, горива, осъществяване на комунални или консултантски услуги и т.н. Паралелно с набелязването на нуждите и определянето на това какво ще се поръчва, е необходимо да се идентифицират източниците на финансиране – дали ще бъде от държавния или общинския бюджет, или финансови средства, отпуснати от международна финансова институция.

При всяка състезателна процедура, за да може да се изготви качествена оферта, кандидатът трябва да има на разположение определено количество писмена информация. Това е документацията за участие в процедурата. Тя трябва да бъде така изготвена, че да позволява на всеки квалифициран кандидат да предложи най-подходящата оферта. Документацията включва три различни типа информация - техническа, финансова и правна. Времето и усилията, необходими на възложителя за подготовката на ясни и недвусмислени документи, са оправдани и компенсирани впоследствие при оценяването на офертите и възлагането на поръчката. Документацията представлява матрица, чиито празни полета в края на процеса на оценяване ще бъдат запълнени от най-добрата оферта.

Целта на конкурсните документи е да информират участниците за:

  • технически спецификации;
  • финансови, технически и правни изисквания към кандидатите;
  • общи и специални условия на договора;
  • схема от изисквания и ценови условия;
  • различни формуляри (офертен, гаранционен, договорен и др.)

Ето и три от по-важните съставни части на документацията:
Техническите спецификации трябва да представят максимално точно описание на предмета на поръчката. Наличието на точни и ясни технически спецификации е необходимо условие за оферентите, за да отговорят реално и конкурентоспособно на изискванията на възложителя. Те трябва да позволяват разгръщането на възможно най-силна конкуренция и в същото време да представят ясна картина на изискваните стандарти за материалната и функционалната пригодност на стоките и услугите, предмет на поръчката. Техническите спецификации могат да се обособят в две големи групи. Едните характеризират резултата, който трябва да се получи от осъществяването на поръчката, а другите - експлоатационните качества на предмета на поръчката, оставяйки на всеки кандидат свободата да предложи свой проект. Основно правило, залегнало във всички системи за обществени поръчки, е, че

не се позволява позоваването в техническата спецификация на даден еталон, мостра или стандарт, търговска марка и т.н.
Законосъобразната формула тук е добавянето в
описанието на предмета на поръчката на израза
“ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”.
Съдържанието на техническите спецификации зависи до голяма степен от предмета на поръчката, повторяемостта на поръчки, разполагаемите средства и вида на избраната процедура. Техническите спецификации трябва да се придържат към някои общи изисквания, за да се осигури:
4Избор на най-подходящия изпълнител - техническите спецификации би трябвало да бъдат достатъчно ясни, придържайки се към изискванията и потребностите, с цел да се избере технически най-подходящият изпълнител.
4Неограниченост на избора - техническите спецификации
не трябва да бъдат съставени по начин, възпрепятстващ
участието на всички желаещи.


Натиснете върху таблицата зада се увеличи

Указания към участниците и критерии за оценка
Важна съставна част на всяка документация са указанията към участниците, които имат за цел да опишат правилата и условията, управляващи състезателния процес. Основното тук е на базата на законовите постановки и на спецификата на поръчката да се разработят ясни и равнопоставени условия за всички кандидати. Изискванията относно съдържанието на офертата, документите, с които се доказват дадени параметри, начинът за представяне на офертата често създават напрежение между възложителя и кандидатите. Когато критерият за оценка на офертите е само “най-ниска предложена цена”, тогава от съществено значение са именно изискванията към кандидатите. Това ще даде възможност първоначално да се провери годността на кандидата от гледна точка на възможностите му да изпълни поръчката и едва след това офертата с най-ниска цена ще бъде определена за печеливша. Когато се използва другият критерий за оценка - икономически най-изгодна оферта, тогава трябва да се разработи система от критерии за оценка и методика за нейното прилагане. Под “икономически най-изгодна оферта” трябва да се разбира тази, която в най-голяма степен отговаря на съвкупността от критерии, непосредствено свързани с предмета на поръчката. Критериите трябва да дават възможност за обективна оценка на предимствата и недостатъците на всяка една оферта.
В България най-често използваната методика за оценяване на критериите е базирана на формула от типа:

Минимална цена
-----------------------
Цена, предложена от кандидата

Брой, предложен от кандидата
-------------------------------------------
Максимален брой

Това безспорно е една добра сравнителна методика, но далеч не е единствената. Според нас в зависимост от същността на предмета на доставка, услуга или строителство; бързината на действие на доставките; качество; срок и бързина на сервиза и други определящи фактори, са приложими и някои от следните системи от критерии и методики за оценка:
• Точкова система за оценяване;
• Net present value - Нетна актуална стойност;
• Life cycle costs - Цена на притежание.

“Как да се справим с
обществените поръчки?”

Издателство “Класика и Стил”
231 стр., цена 14,00 лв.
Книгата представя теоретически и практически съвети в областта на обществените поръчки за възможно най-широк кръг от хора.
Тя съдържа указания към възложителите за създаване на правилна организация и управление на възлагателните процеси. Наред с това, в нея се прави анализ на нормативната уредба на обществените поръчки у нас в светлината на европейското право и се дават практически съвети и отговори на актуални въпроси от сферата на обществените поръчки.

Автори
Пламен Немчев е бил дългогодишен директор на дирекция “Обществени поръчки” в Министерския съвет и е участвал в изготвянето на редица нормативни актове в областта на обществените поръчки. От 2003 г. е управител на “Пи Пи енд Ай Ти Консултинг” ООД – първата в страната специализирана фирма за оказване на консултантски услуги в областта на обществените поръчки. Лектор е в редица семинари по тази тема.

Александър Караоланов е магистър по икономика и в продължение на няколко години е бил съветник в дирекция “Обществени поръчки” в Министерския съвет. От 2003 г. е директор “Обществени поръчки” във фирма “Пи Пи енд Ай Ти Кондултинг”ООД. Бил е лектор в множество курсове и семинари по въпроси на обществените поръчки.

Звезделина Божинова е магистър по право и работи в “Пи Пи енд Ай Ти Консултинг”ООД от самото й създаване. Притежава задълбочени теоретически познания в областта на българското и международното право по обществените поръчки. Участвала е, заедно с екипа на фирмата, в редица семинари за обучение на кадри в тази област

Система на Точково оценяване
Когато освен цената съществена роля играят и други фактори и точното изчисление на паричното изражение на тези фактори е трудно осъществимо, оценката би могла да се направи чрез използването на точкова система. Това с известни вариации е и най-масовият в българската практика метод на оценка.
На фактора цена е дадена специална тежест, заедно с останалите фактори, като на всяка оферта се присъждат определен брой точки. Комбинацията на резултатите, получени за всеки фактор, показват реалното подреждане на офертите. Печели тази оферта, чиято комплексна оценка е най-висока. Подобна точкова система въвежда субективен елемент на оценка на офертите и трябва да се използва внимателно, най-вече при поръчки, където е икономически неоправдана употребата на пълен комплект спецификации. Тук цената трябва да бъде основен фактор. Използваните критерии и тяхното относително тегло трябва да бъдат ясно описани в конкурсните документи. Целта на всички критерии, извън цената, е да им се даде цифров израз.

Facebook comments