Как да създадем добър екип

Как да създадем добър екип

Доц. д-р Татяна Христова е специалист по управление на човешките ресурси и организационното развитие, главен консултант в "СИТА Мениджмънт Консулт" ЕООД и един от създателите на първия български сайт за работа в екип - www.websita.com. С интереси в областта на работата в екип, управленски дейности за човешките ресурси, човешките комуникации, организационната промяна и др.
Доц. д-р инж.-ик. Симеон Христов е консултант по управление и управител на "СИТА Мениджмънт Консулт" ЕООД. С интереси в областта на организационните структури, мотивацията, лидерството, механизмите на власт и влияние и др.

За контакти: office@websita.com, www.websita.com

Всеки мениджър и предприемач желае да има добър екип. Причината е в необикновените резултати, които добрият екип създава:

първо - постига целите си;
второ - генерира ценна "добавена стойност" за други екипи и групи на организацията;
трето - обогатява съществено хората в екипа в личностен и професионален план.
Възможно ли е да създадете добър екип във вашата организация? Според нас - да, напълно възможно е! За да стане това, трябва да следвате няколко основни правила.


Кажете "сбогом" на досегашните си представи за екип и екипна работа

Една от разпространените у нас представи за "екипна работа" е, че тя зависи изцяло и единствено от желанието на хората в екипа да работят съвместно, в атмосфера на разбирателство и взаимопомощ.
За нещастие, добрият екип не се самосъз-дава. Напротив, важно е да се осъзнае, че добър екип означава целенасочени управленски решения и действия, които да определят пътя на хората в екипа да работят съвместно, с разбирателство и взаимопомощ.
Ето защо, не се заблуждавайте, че добрият екип ще ви се случи от само себе си. Ако сте ръководител на екип или ви предстои да станете такъв, следва да сте проактивна страна в процеса на неговото създаване.

Бъдете наясно какво всъщност е "екип"

Не всяка група от хора е екип. Екипът е специфична група от хора, които са еднакво силно съпричастни към общата цел и работят съвместно в условия на взаимна зависимост. Това отличава екипа от обикновените групи от хора.
Ако искате да постигнете високите резултати, които екипът предоставя, помислете дали групата, която ръководите, отговаря на следните условия:

  • Има ли конкретна и значима цел, която групата трябва да изпълнява?
  • Взаимно зависими ли са хората в работата си?
  • Еднакво силно ли е желанието на всички за постигане на целта?


В случай, че отговорът и на трите въпроса е "Да", вие разполагате с екип! От вас ще зависи как да насочите работата на хората в този екип, за да се превърне той от "средностатис-тически" в "добър".
В случай, че отговорите на дори един от трите въпроса е "Не", вие сте по-скоро ръководител на група от хора. Тази група няма да ви даде същите резултати, каквито би ви дал екипът.
Преценете имате ли основателна причина, за да създадете екип
Не всичко, което се случва в организацията ви задължително изисква екипна работа. Следва да има достатъчно основателна причина за възник-ване на екип. Например, слаби финансови резултати, свиване на пазарен дял, неконкурентоспособност, ниска мотивация на хората, липса на идеи и креативност. Тези важни причини пораждат комплексни за изпълнение задачи и цели, които могат да се постигнат успешно само чрез обединяване на хора в екипна структура.
Екипът е излишен в случай на прости или лесни за изпълнение задачи. По-добре е да ги възлагате индивидуално на конкретни служители.

Определете цел на екипа

Целта на екипа трябва да е силно значима за организацията ви, а така също и силно вълнуваща за хората в екипа ви. Освен това, целта трябва да е ясна, измерима, предизвикателна, постижима, приета от хората и с крайни срокове за изпълнение.
Ще си помогнете много, ако формулирате целта на екипа писмено - например в протоколи от работни срещи, в официални доклади, защо не и в длъжностните характеристики. Това е силна предпоставка за създаване на мотивация и отговорност в служителите.
Изберете внимателно участниците в екипа ви
Важно е хората в екипа да са подходящите хора! Това означава, че те трябва да са както технически компетентни относно екипната цел, така и да се допълват един друг в екипната работа.
Екипът няма да работи добре, ако всички хора в него се изявяват в едни и същи роли, например, ако всички хора са само "изпълнители", или само "хора-идея", или само "анализатори". Тайната на екипната работа е в откриването на подходящия баланс на умения и поведения сред хората, с които те да се допълват взаимно.
Ще улесните избора на

подходящите хора за екипа ви, ако когато ги привличате, мислите за тях от гледна точка на специфичния им принос за постигане на екипната цел

Затова, привличайте както "мислещи", така и "правещи" и "чувстващи" хора. Всеки един от тях има с какво да допринесе за постигане на целта и осигурява нужния екипен баланс.
Провеждайте периодично екипен одит
Екипният одит е процесът на изследване на ефективността на екипа и откриване на слабостите, които подкопават тази ефективност. По този начин слабостите (почти винаги има такива) могат да бъдат своевременно отстранени.
Както всеки друг одит, така и екипният се провежда от специалисти, които могат да са ви от полза. Те ще откроят критичните зони в работата на екипа и ще предложат управленски стъпки за подобряване на дейността.
Ако все пак решите да се справяте сами с прегледа на екипната работа, обърнете особено внимание на следните 11 фактора за екипна ефективност: атмосфера, справяне с конфликт, лидерство, мотивация, професионално и личностно развитие, избор на цел, вземане на решение, сътрудничество, комуникации, критика, постигане на целта. Всеки един от тези фактори (и всички те заедно) е важен за екипния успех, затова следете тяхната проява и предприемайте своевремени управленски действия.

Системата за екипен одит "Промакс"

Системата за екипен одит "Промакс" е единствена по рода си в България. Тя е мощен инструмент за събиране, анализ и интерпретация на информация за работата на един екип. Базира се на надежден приложен модел и се състои от анкетни листи (попълвани от членовете на екипа) и доклади за обратна връзка от одиторите на
"СИТА Мениджмънт Консулт" ЕООД.
"Промакс" се попълва лесно и удобно през интернет направо от работното място, през сайта www.websita.com. Това осигурява безпогрешно събиране на първичните данни и бързи обратни доклади, които улесняват мениджърите в
управлението на техните екипи.

 

Facebook коментари