fbpx Как да започнем бизнес в Германия? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как да започнем бизнес в Германия?

За упражняване на търговска дейност в Германия може да се избира между следните правни форми - еднолична фирма, събирателно дружество, командитно дружество, дружество с ограничена отговорност, ООД & Ко., акционерно дружество и съдружие на лица, упражняващи свободна професия. 99,6 % от фирмите в Германия са представители на малките и средни предприятия, като в тях работят 64,8% от трудещите се в страната. Немското законодателство дели фирмите от този сектор на мик-ропредприятия, малки и средни предприятия. Микрофирми с персонал до 10 души са около
88 % от компаниите. В малките предприятия са заети до 50 служители и представляват около 10,2 % от МСП. Средни фирми са тези, в които работят до 250 души (около 1,5 % от МСП).

Еднолична фирма

Тя може да бъде учредена само от едно физическо лице. Едноличната фирма не е юридическо лице и при нея липсва изискване за начален законоустановен минимум за капитал. Тук, както и според българското търговско право, фирмата трябва да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения интерес. Има случаи, при които дребният търговец не е длъжен да се впише в търговския регистър. Ако обаче едноличният собственик е търговец, който се задължава да се впише в търговския регистър, в наименованието на фирмата му трябва да се съдържа добавката "вписан търговец" или съответното съкращение ("е.К.","е.Кfr", "е.Kfm."). Основният недостатък на едноличната фирма е неограничената имуществена отговорност на собственика за задълженията, възникнали при търговската дейност.

Събирателното дружество

Събирателното дружество се учредява от две или повече лица и предполага лично участие на съдружниците при осъществяване на търговска дейност (например Albert, Berg & Schmidt; Albert & Co.; Albert OHG; Gebr. Albert). Те влагат собствени усилия и труд, което изисква особено доверие помежду им. Предимство при учредяване на този вид персонално дружество е, че не се изисква минимален капитал. Недостатък е обаче неограничената имуществена отговорност на съдружниците за задълженията, поети от дружеството.

Командитно дружество

Това е друга правно-организационна форма в Германия, под която може да се прави бизнес. При нея, както и при събирателното дружество, липсва поставено от закона изискване за начален минимален капитал. Специфично е, че може да има два вида съдружници, които могат да бъдат както физически, така и юридически лица:

  • комплементари - те отговарят солидарно и неограничено за задълженията на фирмата. Както и по българското право, управлението и представителството на дружеството се извършва от тях;
  • командитисти - те са ограничено отговорни до размера на направената вноска в дружеството.


Дружество с ограничена отговорност
Най-разпространената дружествена форма в Германия е дружеството с ограничена отговорност, което е въведено със специален закон (Закон за дружествата с ограничена отговорност (Закон-ООД) още през 1892 г. Според него учредител може да бъде едно или повече лица, както физически, юридически, така и дружества без юридическа самостоятелност. Не съществува ограничение за броя на съдружниците, както и за тяхната национална принадлежност - могат да бъдат както местни, така и чуждестранни лица. Те отговарят за задълженията на компанията с дяловата си вноска в капитала.
За учредяването на такава фирма съдружниците сключват договор в нотариално заверена форма. Той задължително съдържа фирменото име и седалище на търговското дружество, предмета на дейност (точно описание на дейността), размера на капитала и големината на дяловете, с които съдружникът участва в капитала. В избора на фирмено обозначение съдружниците са относително свободни по отношение на имена, означение за предмет на дейност, както и избрана добавка. Винаги фигурира "дружество с ограничена отговорност".
Минималният размер на уставния капитал е 25 000 евро
Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 100 евро. А стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на 50 евро.
Основните обстоятелства, свързани с всяка търговска дейност, както и настъпилите промени в тях, се вписват в търговския регистър. При регистрирането на дружество с ограничена отговорност задължително се вписват името на фирмата и основното й място на дейност, целта на компанията, размерът на дружествения капитал, датата, на която е подписан договорът и имената на съдружниците. На вписване подлежи и назначаването на лица, оправомощени да представляват дружеството, както и кръгът на представителната власт на управителите на фирмата, или на членовете на управителния му съвет. ООД-то възниква като правен субект едва след вписването в търговския регистър. Учредителите са лично отговорни за сделките, сключени през подготвителната фаза.
Разходите за учредяване, включващи нотариалните такси, такса по вписване, публикация, както и адвокатския хонорар, варират от 1700 до 2000 евро.

Акционерно дружество
Дружество, чийто капитал е разделен на акции, може да бъде учредено от едно или няколко физически и юридически лица, както и от персонални дружества. Немското право не забранява акционерите да са чуждестранни лица. Акционерното дружество отговаря към кредиторите с имуществото си. Минималният размер на капитала е 50 000 евро. Той се набира чрез издаване на акции с минимална номинална стойност 1 евро. Те могат да бъдат поименни или на приносител.
Обикновено наименованието на дружеството e свързано с предмета на дейност. Към него трябва да се добави означението AG (акционерно дружество). Акционерното дружество възник-ва като юридическо лице след вписването му в търговския регистър.
Таксата за вписване е 133 евро, а общата приблизителна стойност на останалите такси за нотариални заверки, публикация, са около 600 евро. Към тях трябва да се имат предвид разходите за консултации при учредяване.

Данъци
Търговците в Германия се облагат с различни данъци. Персоналните дружества например плащат подоходен данък, а капиталовите - данък върху печалбата. Предприятията в Германия се облагат също и с общински данък. Общата данъч-на тежест за персоналните дружества е към 52%, колкото е и в Холандия. Това обаче е един по-висок процент в сравнение с Великобритания, Португалия и Гърция (около 40 %). За дружествата с привлечен капитал данъчната тежест възлиза на почти 40 на сто, като страната се нарежда след Япония и Белгия, в които налогът надвишава тази цифра. В десетте присъединили се последно страни към ЕС средната стойност на данъчната тежест е 21,3 %. Корпоративният данък в Германия е значително по-висок и от средния за страните от Евросъюза, който през 2004 г. бе 29,4 %, а през 2003 г. - 31,8 %.
Чуждестранните и германските инвеститори имат еднакви права във Федерална република Германия.
Няма специален закон във връзка с инвестициите.

За контакти:
тел. : 0888 33 63 05
e-mail: mariangelin@yahoo.com