Как финансовите застраховки могат да защитят оборотния капитал

Кредитното застраховане покрива риска от несъбираемост на вземанията

Финансовата криза и последвалия икономически спад засегнаха изключително тежко оборотните средства на разположение на бизнеса. Намалелите приходи от продажби, свитите кредитни линии, едновременно с изключително голямата междуфирмена задлъжнялост, са фактори, които изсмукват ликвидност от реалните производители, дистрибутори и търговци. Въпреки, че значителната задлъжнялост не е новост за фирмите в България, до скоро тя се компенсираше от бързо растящите продажби и лесния достъп до кредитен ресурс.

Facebook comments