fbpx Клиентите на ОББ могат да поискат до 9 месеца отсрочка на кредитите си рез сайта на банката | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Клиентите на ОББ могат да поискат до 9 месеца отсрочка на кредитите си рез сайта на банката

Обединена българска банка удължава въведените конкретни мерки по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с предприетите от органите на Република България действия за ограничаване на пандемията от с COVID-19 и последиците от тях. Клиентите, чиито задължения не са просрочени с повече от 90 дни, могат да кандидатстват за одобрение на облекчени условия като за целта трябва да попълнят декларация по образец, налична в уебсайта на банката в специално създадената за целта секция www.ubb.bg/covid19, не по-късно от 23.03.2021 г.

Клиентите с ипотечни и потребителски кредити могат да поискат отсрочване на дължимите суми по главницата и лихвата или само по главницата по техен избор за срок до 9 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2021 г. В случай че клиентите изберат да отсрочат изплащането само на главницата, се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период, в който се посочва и размерът на дължимите лихви по време на гратисния период. Новият погасителен план е за срок с до 9 месеца по-дълъг от първоначалния в зависимост от броя на отсрочените вноски.

В случай че клиентите изберат да отсрочат изплащането на главница и лихва, целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасява съгласно нов погасителен план за срок до 9 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски. В новия погасителен план дължимите и непогасените по време на гратисния период лихви и такси се разсрочват като се добавя равна част от тях за период максимум до 12 месеца за потребителски кредити и до 60 месеца за ипотечни кредити.

Клиентите с револвиращи кредитни карти могат да се възползват от отсрочване на дълга по усвоените суми от кредитния лимит за покупки при търговци, теглене на пари брой и годишна такса до 9 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2021 г. За периода на отсрочване ще бъдат дължими изцяло лихви, такси и месечни вноски от разсрочени покупки, в случай че има такива, като те ще бъдат включвани в минималното месечно плащане от месечното извлечение. След изтичане на периода на отсрочване, дължимите суми от покупки, теглене в брой и годишни такси продължават да се погасяват съгласно уговорените в договора начини на погасяване и минимален размер на сумата на частична погасителна вноска.

Експозиции на клиенти, за които вече е извършено отсрочване по горепосочения Ред преди 30.09.2020 г., могат да бъдат допълнително отсрочвани като общият период на отсрочването не може да надвишава 9 месеца. Лихвата, разсрочена за плащане при предходното отсрочване, ще бъде разсрочена за нов срок, съгласно договорения нов погасителен план.

От предложените мерки могат да се възползват клиенти на ОББ, които удостоверят или декларират очакванията си за затруднено финансово състояние, вследствие на обстоятелствата, предизвикани от COVID-19, и чиито задължения към 01.03.2020 г. както и към датата на подаване на искането за отсрочване са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни. 

Бизнес клиентите на ОББ, чийто бизнес е пряко засегнат от въведеното извънредно положение и наложените мерки във връзка с разпространението на COVID-19, могат да се обръщат към отговорните за тях служители за връзка, за да обсъдят индивидуално техните нужди и възможности с цел преодоляване на негативното въздействие върху търговската им дейност.