Конкурентност, модерна инфраструктура и развитие в науката - търговските марки на Германия

Федерална република Германия се намира в сърцето на Европа и свързва западната и източната, северната и южна части на Стария континент. Територията на страната се простира на площ от 357 022 кв. км, а населението наброява 82,6 млн. души. Това е най-гъсто населената държава в Европа. Германия е разделена на 16 федерални провинции, като всяка една от тях има самостоятелно управление, собствено законодателство и правораздаване. Днешните провинции се обособяват след 1945 г., като преди това страната също е била разделена на области. Като член на ЕС и НАТО Германия е партньор и на държавите от Централна и Източна Европа, поели пътя на присъединяване към европейската общност.


Преди присъединяването на България към ЕС Германия е един от основните икономически партньори на страната, като това ще е така най-вероятно и след 2007 г. Обръщайки страниците на историята виждаме, че винаги сме били силно свързани с тази европейска страна, популярна както със световноизвестните автомобилни марки Volkswagen, BMW и Daimler-Chrysler, така и с високите технологии и иновации. Фактите показват, че голяма част от чуждите инвестиции у нас са направени именно от немски компании.
За миналата година стокооборотът между Германия и България постига ново рекордно ниво - общо 2,5 млрд. евро, по данни на Германо-Българската индустриално-търговска камара.

Икономика

Запазени търговски марки на Германия са иновативните и конкурентоспособни компании, квалифицираната и мотивирана работна ръка, модерната инфраструктура, развитието на научните изследвания.
Страната е една от водещите индустриални държави в света. През 2003 г. брутният вътрешен продукт възлиза на 2,130 млрд. евро, като през последните 10 години бележи икономически ръст от около 1,4 %. Германия заема трето място в света по производителност и успява да задържи тази позиция въпреки икономическите промени, продиктувани от членството й в ЕС.

Производство

Този отрасъл продължава да бъде основа на немската икономика. Почти няма бизнес в страната, който по някакъв начин да не е свързан с производството. В сравнение с други държави от ЕС и от САЩ, делът на индустрията в икономиката на Германия е относително голям. През 2001 г. почти 6,4 млн. души работят в 49 хил. предприятия. Продажбите се изчисляват на 1,35 млрд. евро, като над една трета от продукцията е предназначена за износ.


Около 98% от фирмите са малки и средни компании

осигуряващи около 40% от заетостта в сектора.
Търговията, туризмът и транспортът представляват 18,7% от икономиката на страната. Банковото дело, лизингът и секторът на услугите формират дял от 31 на сто, развиват се информационните технологии и комуникациите.

2,6 млн. служители, работещи в индустрията, са заети в големи компании.

Факт е, че една малка група от големи корпорации осигурява 51% от приходите в страната. Голяма част от тези фирми са световноизвестни и имат офиси и представителства в много страни. Това са компании като Volkswagen, BMW и Daimler-Chrysler, химически предприятия като Aventis, Bayer и BASF, производителят на оборудване за електрониката - Siemens AG, енергийните фирми E.ON и RWE, както и тези от групата на Bosch.

Автомобили

Автомобилната индустрия е един от най-значимите отрасли на германската икономика. Страната е трета в света по производство на автомобили след САЩ и Япония. От 5,12 млн. моторни превозни средства, произведени във федералната република през 2002 г., над 70% от тях са изнесени за чужди пазари.
Биотехнологии
Развитието на биотехнологиите и генното инженерство е на много високо ниво, като секторът заема второ място след САЩ в световен мащаб. Това е един от най-иновативните сектори в германската икономика.
През 2001 г. броят на фирмите в областта на модерните биотехнологии нараства с 10 %. Продажбите им се увеличават с 33 на сто и се равняват на 1 млрд. евро, като общите инвестиции в тази сфера са 1,3 млрд. евро, а заетите - около 14, 408 души. Съвременните биотехнологични методи и генното инженерство се използват от всички компании в т. нар. life-science сектор.

Електроника

Работещите в областта на електрониката и електроинженерството са около 881 000 души, като преобладаващите фирми са малки и средни. Износът на продукцията се равнява на 105 млрд. евро, а секторът е един от основните експортни отрасли в страната и заема трето място в света след САЩ и Япония.

Търговия

Около 730 хил. малки и средни фирми развиват своята дейност в областта на търговията. В този отрасъл броят на заетите е най-голям - почти 13% от работната сила в Германия. Въп-реки тенденциите на спад, секторът все още се развива добре.
Приходите от търговия се изчисляват на повече от 1 трилион евро, а делът на този бранш в БВП е между 9 и 10%. В рамките на ЕС германските търговски фирми представляват около 20% от всички европейски компании в сектора.

Икономическият партньор

През последните пет години преките инвестиции от Германия бележат последователен ръст. От общо 5,8 млрд. евро, които в периода 2000-2004 г. чуждестранни фирми са вложили в България, 496 млн. или 8,5%, са германски инвестиции.
С общо 2,5 млрд. евро за миналата година стокооборотът между Германия и България постигна ново рекордно ниво. Германският износ за България е 1,7 млрд. евро, а вносът от България е 0,8 млрд. евро. Българският износ за Германия се е увеличил с 16,5 на сто, а вносът на германски продукти - с 22 на сто. Повече от половината от стокооборота се извършва с провинциите Северен Рейн-Вестфалия,
Бавария и Баден-Вюртемберг.
Повече от 4500 германски фирми участват в стокообмена с България, като 1200 от тях присъстват на българския пазар.

Малки и средни предприятия

Малките и средните фирми (МСП) в Германия са около 3,3 млн., като дейността им е предимно в областта на занаятите, производството, търговията, туризма, услугите и свободните професии. Компаниите с персонал под 500 души и оборот по-малък от 50 млн. евро осигуряват 70% от работните места в страната и 46% от големите инвестиции в Германия.
Предприемачеството се насърчава със специални програми в училищата и университетите. Инициативата да се застъпи това обучение и да се основат катедри по предприемачество се поема от немското правителство в сътрудничество с Deutsche Ausgleichsbank. В момента са открити 42 такива катедри и други са в процес на установяване.

Електронна търговия

Немското правителство подпомага 24 регионални центъра за електронна търговия в страната. Малките и средни фирми получават от тях богата информация, съвети и насоки как по-ефективно да използват интернет. За туризма и търговията работят специализирани центрове.

Експорт

Мрежа от немски търговски камари или техни представителства в чужбина подпомагат развитието на търговията и производството на продукти зад граница.
Тяхната работа включва проучване на пазари, обучение, конкретни съвети по отношение на джойнт венчъри и инвестиции.
Икономическите отдели на посолствата в отделните държави също предоставят на фирмите практична бизнес информация, както и съдействат при намиране на партньори. Федералното правителство подкрепя МСП чрез отпускане на кредити и предоставяне на инвестиции срещу политически риск, с оглед защита на чуждестранните инвестиции. То насърчава компаниите, и като им осигурява участие на международни
панаири и изложения. Отпускат се и нисколихвени заеми по линия на програмата за малки и средни предприятия в чужбина на KfW. Осъществяването на бизнес контакти с партньори от други страни става и чрез семинари, и директни срещи с компании.

Invest in Germany GmbH

Invest in Germany GmbH (Инвестирайте в Германия) е първото място, където чуждите фирми трябва да отидат или да се обадят, когато имат интерес да инвестират в Германия. Това бюро предоставя бърза и актуална информация за икономическата ситуация в страната, за законодателството, данъците, визовите изисквания, финансова помощ и т. н.
Потенциалните инвеститори, които разработват проекти за бъдещи вложения, трябва да предоставят необходими данни за техния бизнес, както и да докажат контакти с икономически сдружения и организации в Германия. При желание от страна на чуждите фирми да осъществят контакти с немски компании, бюрото организира бизнес срещи с потенциални партньори.

За контакти с Invest in Germany GmbH в Берлин:
office@fdin.de

Индустриален инвестиционен съвет

Федералното правителство заедно с шест немски провинции основава Индустриалния инвестиционен съвет (Industrial Investment Council (IIC), чиято цел е привличане и насърчаване на чуждестранните инвестиции в Германия. Съветът
осигурява пълно обслужване на чуждестранния бизнес в страната - предоставя икономически анализи за потребителски пазари, за цени, и дори вземане на инвестиционни решения. IIC разработва финансови планове и намира партньори на чуждите фирми.
Той си сътрудничи с различни организации от частния и публичния сектори. Услугите, предоставяни от Съвета, са безплатни и строго поверителни.

Инвеститорите могат да се свържат с организацията в Берлин:
Berlin Head Office
e-mail: info@iic.de
Министерство на икономиката и технологиите

Manfred Rupprich
e-mail: rupprich@bmwi.bund.de

Facebook comments