fbpx Кооперация "Начала" предоставя заеми за дребни предприемачи от различни сфери на бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Кооперация "Начала" предоставя заеми за дребни предприемачи от различни сфери на бизнеса

Едно от основните изисквания към един предприемач, за да получи банков кредит, е наличието на поне тригодишна бизнес история на фирмата му. Това условие, поставяно от финансовите институции у нас, често се оказва пречка за много хора да вземат заем и следователно да развиват дейността си.
Ето защо малки фирми без история, както и дребни предприемачи могат да кандидатстват за средства по програмата за микрофинансиране на кооперация "Начала".

Кооперация "Начала" е регистрирана през август 1997 г. и е част от международната мрежа на "Опортюнити интернешънъл" - глобална неправителствена организация, която разкрива възможности за генериране на доходи за бедните и безработните чрез поощряване и развиване на бизнес. Днес, благодарение и на финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие /USAID/, тя е една от малкото реално съществуващи и действащи небанкови микрофинансови институции у нас в подкрепа на малкия бизнес.
Целта на организацията е чрез безплатно обучение, консултации и предоставяне на бързи заеми да съдейства за развитието на малкия и среден бизнес, както и да насърчава предприемачеството.
"Начала" разполага с мрежа от единадесет регионални офиси в София, Пловдив, Плевен, Русе, Варна, Бургас, Габрово, Стара Загора, Пазарджик, Благоевград и Велинград. Мястото за реализация на проектите на кандидатите за заем не може да е отдалечено на повече от 100 км от регионален офис на "Начала".
Екипът на организацията извършва и безплатни бизнес-консултации, свързани с управление на малка фирма, както и подпомага установяване на делови отношения между членовете на кооперацията.


Организацията предоставя малки индивидуални заеми на членовете на взаимоспомагателната си каса (ВСК). Кооперацията е открита за членство за всеки гражданин, който е навършил 18 години, запознат е с устава й, и е съгласен да го спазва. Заемите се отпускат за подпомагане на дребния семеен бизнес във всички сфери на икономиката - производство, строителство, туризъм, селско стопанство, транспорт, търговия, услуги и др.
Финансовата помощ, която се осигурява, е от 600 до 6 000 лв. за първи заем. Средният размер на заемите по програмата е под 3 400 лв., а максималният може да достигне 40 000 лв.
Лихвите по заемите зависят от поредността и предназначението на средствата, от размера и срока на погасяване на сумата. Ефективният размер на лихвата е под 10 %. Тя се изчислява върху остатъка на непогасената част от главницата.
Срокът на усвояване на средствата и месечните погасителни вноски се определят индивидуално за всяка една кандидатура, като зависят от финансовия капацитет на клиента и неговия бизнес. Парите се внасят всеки месец. От размера на заема и погасителните месечни вноски се определя и срокът за връщането му.
Той се обезпечава чрез поръчителство на физически лица и/или залог на активи в полза на кооперацията и/или ипотека.

Кой може да кандидатства по програмата

Кооперация "Начала" подкрепя всички, чийто бизнес е твърде малък, за да получат банков кредит. Дребните собственици без кредитна история са "добре дошли" в организацията. За заем може да кандидатства кандидат, който:
има своя регистрирана фирма или практикува свободна професия;
има опит в дейността, която възнамерява да развива;
има добра бизнес идея и ясна програма как ще усвоява средствата от заема;
ще създаде нови или ще запази съществуващите работни места.
Изискванията към кандидатите са да имат ясна бизнес идея и конкретна програма за усвояване на средствата. С особена подкрепа се ползват проекти, които гарантират запазването на вече създадени работни места или разкриване на нови, както и жени със собствен бизнес.

Кооперация "Начала" подкрепя много и разнообразни бизнес инициативи. Най-голям е броят на отпуснатите заеми в сферата на търговията, следван от този на производството, услугите, туризма, транспорта, селското стопанство, здравеопазването, образованието, културата и др.
Голяма част от заемите се отпускат за оборотни средства, а тези за инвестиции са с по-малък дял.

Процедура за отпускане на заемите

Тя включва етапи на проучване, одобряване и разплащане. Кандидатът представя ясно формулирана бизнес идея за своя проект на инспектора по заемите от ВСК в съответния регионален офис на кооперацията.
След като инспекторът прецени, че проектът отговаря на целите на кооперацията, предприемачът получава комплект документи, които попълва и подава в определен срок.
След проучване на стопанската дейност и на самия кандидат, инспекторът по заемите представя проекта пред съвет на ВСК.
В двудневен срок съветът разглежда всеки представен проект и взема решения относно окончателните условия по отпускането на средствата.
След одобряване на заема и подписване на документите за него, парите се превеждат по сметка, посочена от заемодателя.
Времето от първата среща на кандидата с инспектор от съответен регионален офис на "Начала" до разплащането на заема зависи изцяло от бързината и точността на подготовка на документите от страна на предприемача. В най-добрия случай срокът може да бъде три дни.

Обучение и консултации

Служителите от "Начала" подпомагат членовете на кооперацията при изготвянето на молбите за заеми и на прогнози за паричните потоци, както и предоставят консултации по въпроси, свързани с управлението на малкия бизнес.

София,
ул. "Кокиче" №11
тел.: 02 / 960 83 11, 960 83 21
e-mail: arnaudov@nachala.org, www.nachala.bg