Кооперация "Начала" предоставя заеми за дребни предприемачи от различни сфери на бизнеса

Кооперация "Начала" предоставя заеми за дребни предприемачи от различни сфери на бизнеса

Едно от основните изисквания към един предприемач, за да получи банков кредит, е наличието на поне тригодишна бизнес история на фирмата му. Това условие, поставяно от финансовите институции у нас, често се оказва пречка за много хора да вземат заем и следователно да развиват дейността си.
Ето защо малки фирми без история, както и дребни предприемачи могат да кандидатстват за средства по програмата за микрофинансиране на кооперация "Начала".

Кооперация "Начала" е регистрирана през август 1997 г. и е част от международната мрежа на "Опортюнити интернешънъл" - глобална неправителствена организация, която разкрива възможности за генериране на доходи за бедните и безработните чрез поощряване и развиване на бизнес. Днес, благодарение и на финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие /USAID/, тя е една от малкото реално съществуващи и действащи небанкови микрофинансови институции у нас в подкрепа на малкия бизнес.
Целта на организацията е чрез безплатно обучение, консултации и предоставяне на бързи заеми да съдейства за развитието на малкия и среден бизнес, както и да насърчава предприемачеството.
"Начала" разполага с мрежа от единадесет регионални офиси в София, Пловдив, Плевен, Русе, Варна, Бургас, Габрово, Стара Загора, Пазарджик, Благоевград и Велинград. Мястото за реализация на проектите на кандидатите за заем не може да е отдалечено на повече от 100 км от регионален офис на "Начала".
Екипът на организацията извършва и безплатни бизнес-консултации, свързани с управление на малка фирма, както и подпомага установяване на делови отношения между членовете на кооперацията.


Организацията предоставя малки индивидуални заеми на членовете на взаимоспомагателната си каса (ВСК). Кооперацията е открита за членство за всеки гражданин, който е навършил 18 години, запознат е с устава й, и е съгласен да го спазва. Заемите се отпускат за подпомагане на дребния семеен бизнес във всички сфери на икономиката - производство, строителство, туризъм, селско стопанство, транспорт, търговия, услуги и др.
Финансовата помощ, която се осигурява, е от 600 до 6 000 лв. за първи заем. Средният размер на заемите по програмата е под 3 400 лв., а максималният може да достигне 40 000 лв.
Лихвите по заемите зависят от поредността и предназначението на средствата, от размера и срока на погасяване на сумата. Ефективният размер на лихвата е под 10 %. Тя се изчислява върху остатъка на непогасената част от главницата.
Срокът на усвояване на средствата и месечните погасителни вноски се определят индивидуално за всяка една кандидатура, като зависят от финансовия капацитет на клиента и неговия бизнес. Парите се внасят всеки месец. От размера на заема и погасителните месечни вноски се определя и срокът за връщането му.
Той се обезпечава чрез поръчителство на физически лица и/или залог на активи в полза на кооперацията и/или ипотека.

Кой може да кандидатства по програмата

Кооперация "Начала" подкрепя всички, чийто бизнес е твърде малък, за да получат банков кредит. Дребните собственици без кредитна история са "добре дошли" в организацията. За заем може да кандидатства кандидат, който:
има своя регистрирана фирма или практикува свободна професия;
има опит в дейността, която възнамерява да развива;
има добра бизнес идея и ясна програма как ще усвоява средствата от заема;
ще създаде нови или ще запази съществуващите работни места.
Изискванията към кандидатите са да имат ясна бизнес идея и конкретна програма за усвояване на средствата. С особена подкрепа се ползват проекти, които гарантират запазването на вече създадени работни места или разкриване на нови, както и жени със собствен бизнес.

Кооперация "Начала" подкрепя много и разнообразни бизнес инициативи. Най-голям е броят на отпуснатите заеми в сферата на търговията, следван от този на производството, услугите, туризма, транспорта, селското стопанство, здравеопазването, образованието, културата и др.
Голяма част от заемите се отпускат за оборотни средства, а тези за инвестиции са с по-малък дял.

Процедура за отпускане на заемите

Тя включва етапи на проучване, одобряване и разплащане. Кандидатът представя ясно формулирана бизнес идея за своя проект на инспектора по заемите от ВСК в съответния регионален офис на кооперацията.
След като инспекторът прецени, че проектът отговаря на целите на кооперацията, предприемачът получава комплект документи, които попълва и подава в определен срок.
След проучване на стопанската дейност и на самия кандидат, инспекторът по заемите представя проекта пред съвет на ВСК.
В двудневен срок съветът разглежда всеки представен проект и взема решения относно окончателните условия по отпускането на средствата.
След одобряване на заема и подписване на документите за него, парите се превеждат по сметка, посочена от заемодателя.
Времето от първата среща на кандидата с инспектор от съответен регионален офис на "Начала" до разплащането на заема зависи изцяло от бързината и точността на подготовка на документите от страна на предприемача. В най-добрия случай срокът може да бъде три дни.

Обучение и консултации

Служителите от "Начала" подпомагат членовете на кооперацията при изготвянето на молбите за заеми и на прогнози за паричните потоци, както и предоставят консултации по въпроси, свързани с управлението на малкия бизнес.

София,
ул. "Кокиче" №11
тел.: 02 / 960 83 11, 960 83 21
e-mail: arnaudov@nachala.org, www.nachala.bg

 

Facebook коментари