fbpx КСО стратегически модел | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

КСО стратегически модел

КСО стратегически модел

етикети

Корпоративната социална отговорност (КСО) трябва да бъде компонент на различните управленски нива, както на ниво стратегия, така и да бъде неразривна част от организационната култура. Друга важна особеност на тази функция е нейното постоянство, т.е компанията постоянно трябва да е чувствителна към промените и реакциите към тях. За немалка част от управляващите малък и среден бизнес звучи доста сложно и неразбираемо. Ето защо в рамките на Инициатива на Европейската комисия са изведени основните области, върху които тези предприятия могат да изградят едно отговорно поведение, както и са дадени определени практични съвети (An Initiative of the EC Directorate General for Enterprise).

Сфери за отговорно поведение

  1. Политики по отношение на работната среда

Дългосрочния успех на бизнеса често зависи от знанията, уменията, таланта, иновативността, креативността и най-вече мотивацията на служителите. С развитието на компанията нараства необходимостта от хора, на които да се разчита, като им се делигират права, така че бизнеса да укрепва. Спазването на трудово законодателство, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, подсигурява основните нужди на персонала. За подобряване на задоволството от работата, възможностите за кариерно развитие, грижата за личното им благосъстояние от значение са действията на работодателя, с които той показва, че наистина ги цени и уважава тяхното участие в развитието на бизнеса. Включването на служителите би гарантирало много повече идеи, сериозни ангажименти, лоялност, което ще подобри и предприемаческата активност. Служителите са на „фронтовата линия” на много бизнеси и твърде често те виждат проблемите и възможните решения преди собственика. За по-добро управление на компанията е необходимо персонала да е запознат с основните корпоративни ценности, начина на работа, да имат свобода да споделя и реализира работещите си идеи.

Ефективното „вътрешно партньорство” създава взаимоотношения, които подобряват гъвкавостта, отзивчивостта и способността за обмен на знания между служителите. Мотивирания персонал води до стабилна и доволна работна сила и подпомага добрата репутация на компанията.

  1. Политики по отношение на околната среда

Унищожаването на околната среда е проблем с нарастваща сила, както на глобално, така и на локално ниво – дори клиентите стават вече чувствителни към него. Често отговорното поведение по отношение на околната среда е финансово чувствителен проблем. Енергийната ефективност, предпазване от замърсяване, ограничаване на отпадъците, рециклирането могат да доведат до чувствително намаляване на разходите на компанията, както и до други ползи, като напр. съответствие на дейността с изискванията по опазване на околната среда, подобряване на отношенията с местната общност, мотивиране на персонала и създаване на лоялни потребители. Всички компании – независимо от големината и сектора, в който са – имат както отрицателни, така и положителни въздействия върху околната среда.

Негативните въздействия обикновено са в резултат на директната или индиректна употреба на енергия и ресурси, генериране на отпадъци и замърсители, разрушаване на естествените хабитати. Въпреки, че потенциала за намаляване на нагативните въздействия за малките предприятия е по-ограничен, всяко предприятие може да намали енергийната си консумация, чрез минимизиране на отпадъците и рециклиране на материали. Дори и скромни подобрения могат да доведат до сериозни резултати, когато се комбинират и с усилията на други компании. Тук въпросите, които дребния предприемач може да има предвид са : Опитвам ли се да намаля въздействието на моята компания по отношение на икономия на енергия, намаляване на отпадъците и рециклирането, замърсяването на въздуха, транспортните средства, които използваме устойчиви ли са и т.н.?

  1. Политики по отношение на пазарната среда

Компаниите са „човешки организации”, които разчитат на мрежа от вътрешни и външи взаимоотношения, важни за взаимния просперитет. На практика може да се постигне добра репутация чрез задоволяване очакванията на клиентите, навременно издаване напр. на фактури, спазване на етични бизнес практики. Въпросите, на които трябва да дадем отговор са: дава ли компанията вярна и качествена информация на всички свои контрагенти в рекламните си съобщения? Информацията, която е на етикетите дали е достоверна? Навреме ли си извършват плащанията, има ли изградена ефектна система за обратна връзка и т.н.