fbpx Лицензиране и регистриране на превозвачите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Лицензиране и регистриране на превозвачите

етикети

Обществен превоз на пътници и товари се извършва от превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари - лиценз на Общността, или удостоверение за регистрация - за извършване на таксиметрови превози на пътници, и документи, които се изискват от този закон. Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” води регистър на моторните превозни средства към всеки лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България и издава удостоверение по образец, определен с наредбата по чл. 7, ал. 3, за всяко превозно средство.

Има ли договорени преходни периоди по
отношение на критериите за достъп
до професията?
Договорен е преходен период за достигане до пълния размер на ресурсите за финансова стабилност, който трябва да доказват превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници или товари на територията на Р България.
След 01.01.2010 г. изискванията за достъп до професията ще се уеднаквят и всички предприятия, отговарящи на тези критерии ще имат признат достъп до професията във всички страни-членки на ЕС (няма да има отделен лиценз за извършване на превози на територията на Р България).
Преходен период за лиценз на Общността няма. За получаването на такъв лиценз предприятията трябва да доказват пълния размер на изискуемата финансова валидност - 9000 евро за първи автомобил и по 5000 евро за всеки следващ.


Такси

  1. За издаване на лиценз за обществен превоз на пътници с автобуси - 300 лв.
  2. За издаване на лиценз за обществен превоз на товари - 300 лв.
  3. За включване в списъка на превозните средства към лиценза за всяко конкретно превозно средство - 20 лв.
  4. За промяна в обстоятелствата - 100 лв.

Ще има ли промяна на изискванията към предприятията, желаещи да упражняват професията автомобилен превозвач на
пътници или товари?
Съгласно разпоредбите на ЕС, предприятията, желаещи да извършват автомобилен превоз на пътници или товари на територията на Европейската общност,
трябва да отговарят на изискванията на три основни критерия за:

  1. професионална компетентност;
  2. финансова стабилност;
  3. благонадежност.

Разпоредбите на ЕС по отношение на тези основни критерии са отразени изцяло в Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари и Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
След присъединяването към Европейския съюз необходимо ли е предприятията да притежават лиценз, за да извършват автомобилни превози на пътници или товари на територията на ЕС?
Предприятията, желаещи да извършват автомобилни превози на пътници или товари на територията на Общността, трябва да притежават лиценз на Общността, издаден от компетентния орган в страната на регистрация.

Необходимо ли е освен лиценз на Общността за извършване на превоз на товари да се представя и отделно разрешително за съответната страна-членка на ЕС?
При извършване на превози на товари до, от и транзит през териториите на страните-членки на ЕС няма да се изисква отделно разрешително, в това число СЕМТ разрешително.
Необходимо ли е освен лиценз на Общността за извършване на превоз на товари за/от трети страни да се представя и отделно разрешително за съответната страна-членка на ЕС?
При извършване на превозите до или от трети страни (след присъединяване на България към ЕС трети страни са страни, които не са членки на ЕС) разрешителнен режим ще се договаря поотделно между Република България и всяка страна-членка на ЕС, явяваща се краен или отправен пункт на превоза.

Ще могат ли да се извършват превози на товари между два пункта, намиращи се на територията на една страна-членка на ЕС (каботаж)?
Каботажните превози (превози между два пункта на територията на една държава) ще бъдат забранени за първоначален срок от 3 години, като забраната може да бъде продължена за не повече от още 2 години. Това правило ще бъде валидно на реципрочна основа и за превозвачите, регистрирани в другите страни-членки на ЕС.

Необходимо ли е освен лиценз на Общността за извършване на превоз на пътници да се представя и отделно разрешително за съответната страна-членка на ЕС? Лицензът на Общността замества всички разрешителни за извършване на случаен превоз на пътници и совалков превоз на пътници до, от и транзит през териториите на страните-членки на ЕС.
Превозът на пътници по редовни автобусни линии остава с разрешителен режим. Превозвачът ще може да кандидатства за обслужване на редовна автобусна линия пред компетентния орган в страната, където се намира един от двата крайни пункта.

Необходими документи за издаване на лиценз за превозна дейност

1. Заявление за издаване на лиценз.
2. Копие от съдебното решение за регистрация.
3. Удостоверение за актуално състояние към датата на подаване на заявлението и декларация, че за лицето
не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност.
4. Копие от удостоверението за регистрация в “Булстат”.
5. Справка, доказваща финансовата стабилност на лицето по чл. 2, ал. 1.
6. Свидетелство за съдимост на лицето, назначено
да ръководи превозната дейност.
7. Удостоверение за професионална компетентност
на лицето, назначено да ръководи превозната дейност.
8. Копие от нотариален акт за собственост или нотариално заверен договор за наем на използваната гаражна площ.
9. Копия от свидетелствата за регистрация
на превозните средства;
10. Протокол за преглед за транспортна годност на автобусите, издаден от Регионална дирекция “Автомобилна администрация” или копие, заверено със свеж печат на знака да преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на превозните средства (за товарни автомобили, влекачи, ремаркета
и полуремаркета).
11. Договор за наем или лизинг на автомобилите със срок на действие не по-малък от 1 година в случаите, когато лицето по чл. 2, ал. 1 не използва
само собствени автомобили.
12. Удостоверение за съответствие с одобрен тип, издадено от производителя на превозното средство.
13. Документ за наличие на изправен контролен уред за регистриране на данните за движението на МПС
и за работата на екипажите /тахограф/.
14. Документ за наличие на изправно устройство
за ограничаване на скоростта.
Срок: 30 календарни дни от датата на подаване на заявлението в Регионална дирекция “Автомобилна администрация”.