fbpx Mакроикономическата ситуация е нас продължава да се подобрява | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Mакроикономическата ситуация е нас продължава да се подобрява

Mакроикономическата ситуация е нас продължава да се подобрява

Според експресните оценки на НСИ реалният растеж на БВП през третото тримесечие на 2017 г. достигна 3.9% на годишна база. „Най-значителният компонент на БВП от страна на търсенето – крайното потребление (68.9% от БВП), нарасна с 4.6% на годишна база. По-малкият компонент – брутното образуване на основен капитал (18.3% от БВП), се увеличи с 4.2%. Третият компонент на БВП – нетният експорт бе положителен (12.8% от БВП), като в неговите рамки износът нарасна с 6.2% на годишна база, докато вносът също се увеличи, но по-бавно – с 4.4%.“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.     

От страна на предлагането, през третото тримесечие продукцията на индустрията нарасна с 3.4% на годишна база. От компонентите й добивната промишленост се повиши със 7.7%, преработващата промишленост - с 4.6%, а производството на електро-, топлоенергия и газ отбеляза понижение с 2.8%. 
Коефициентът на заетост нарасна с 3.3 пр.п. на годишна база през третото тримесечие и достигна 53.2%. От своя страна коефициентът на безработица намаля с 1.3 пр.п. за периода до 5.8%. „Двата показателя отразяват положителната динамика на БВП през тримесечието, като се очаква те да продължат плавно да се подобряват.“, продължи Калчев.

Средната работна заплата се повиши с 96 лв., от 941 лв. през третото тримесечие на 2016 г. на 1037 лв. през същото тримесечие на 2017 г., в резултат от растежа на икономиката за периода. Ръстът в публичния сектор беше със 77 лв., а в частния със 102 лв. Въпреки това средната работна заплата в публичния сектор (1050 лв.) остана по-висока от тази в частния сектор (1033 лв.). 

И през октомври 2017 г. положителното бюджетно салдо продължи да нараства на месечна база, достигайки 2.5 млрд. лв. (3.4 млрд. лв. към октомври 2016 г.). Този ръст се случи въпреки по-бавната годишна динамика на общите държавни приходи - с 3.1% , от тази на общите разходи - със 7.3% спрямо октомври 2016 г. „Тази динамика на разходите отразява засиления социален ангажимент, заявен от държавата в сравнение с предходната година, като тази тенденция ще продължи с Бюджет 2018 г.“, допълни още Емил Калчев.