fbpx Маркетингова дейност на фирмата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Маркетингова дейност на фирмата

Маркетингова дейност на фирмата

Маркетингът е комплексна пазарна политика, която си има своите методики за най-пълноценно действие. След провеждането на маркетингово проучване може да се вземе решение за производство и реализация на продукцията съобразно пазарните изисквания. Разкрива се логиката на възникване и развитие на маркетинговия подход, дефинира се маркетинговата система и нейните елементи. Специално внимание се отделя на пазара и неговото разработване, изследва се потребителското поведение.
Това са някои от важните маркетингови аспекти, които всяка фирма трябва да вземе предвид, много преди да пусне продукта си на пазара.

Диагностика и анализ на маркетинговата дейност
Тази диагностика е нужна, защото дава информация за вътрешното състояние на фирмата и по-точно за:

 1. иновации и жизнен цикъл на произвежданите продукти;
 2. продуктова и ценова политика;
 3. комуникационна политика;
 4. осигуреност на маркетинга;
 5. силни и слаби страни на фирмата;
 6. за състоянието на външната маркетингова среда на фирмата;
 7. доставчици;
 8. търговци;
 9. банки и застрахователи;
 10. клиенти;
 11. конкуренти;
 12. пазари;
 13. продукти.

В резултат на диагностиката и анализите клиентът получава следните документи:

 1. констативен доклад, съдържащ изчерпателен списък на несъответствията между реалната и “идеалната” маркетингова практика; оценка за силните и слаби страни, за потенциални перспективи, рискове и др.;
 2. конкурентни предимства и недостатъци на фирмата;
 3. оценка за стартово равнище на наличните условия и предпоставки за изграждане на маркетинговата функция на фирмата;
 4. предписание с насоки и препоръки за необходимите практически действия за преодоляване на разликите между реална и “идеална” маркетингова практика.

Провеждането на маркетинговата диагностика е необходимо условие за всяка организационна и управленска задача за усъвършенстване на фирмения маркетинг.

Проектиране и изгражданена маркетингови структури
Това са цяла поредица от взаимно свързани дейности по планиране и администриране на един сложен многостранен организационен проект.
Главната задача на маркетинговата функция е да насочва фирмата към създаването, производството и реализацията на продукти, които най-пълно да удовлетворят потребностите на клиентите й по ефективен за фирмата начин.
Проектирането на фирмените маркетингови технологии включва:

 1. определяне на обхвата за нуждите от маркетингови решения и действия;
 2. определяне на технологиите на вземането на тези решения;
 3. приемане на правила за “технологична дисциплина” (вкл. механизми за контрол);
 4. рационализиране на съответния документооборот;

При изграждане на съответните маркетингови звена и структури се извършва:

 1. определяне на маркетинговите дейности, които ще се осъществяват от фирмата, така че да са адекватни на фирмената стратегия, на външните условия и вътрешните дадености (вкл. традиции, опит, кадри и др.);
 2. oрганизационно структуриране на тези дейности;
 3. дефиниране на конкретни права, отговорности и задължения, документирани във функционални характеристики на съответните звена и в длъжностни характеристики на съответните длъжности;
 4. кадрово осигуряване на маркетинговата функция (подбор, обучение, мотивиране).
 5. Същинската работа по проекта изисква определяне на отговорности на лицата и звената, избор на структура и съдържание на маркетинговите процедури. В една по-напреднала фаза на проекта трябва да се ревизират и актуализират:
 6. мисията на фирмата;
 7. общата стратегия за развитие;
 8. конкретните стратегии - пазарна, иновационна, продуктова и пр.;
 9. търговската промоционна политика;
 10. иновационната и инвестиционната политики;
 11. организационната структура на фирмата;
 12. технологиите за вземане на решения;
 13. функционалните характеристики
  на всички звена;
 14. длъжностните характеристики и професионалните профили на специалистите;
 15. информационните технологии
  и документооборотът.

Изграждане на маркетингова информационна система
Проектът за изграждане на фирмена маркетингова информационна система (МИС) е една от най-важните части във всяка програма за развитие на фирмен маркетинг.
Той обвързва организационно и кадрово редицата от действия по обособяване на фирмена маркетингова структура.

Началната работа по проекта на МИС включва:

 1. анализ на действащото информационно осигуряване;
 2. идентифициране на потребителите на маркетингова информация;
 3. определяне на явните и потенциални информационни нужди на тези потребители.

Разработката на МИС изисква създаване на взаимосвързана база данни за:

 1. външната маркетингова среда;
 2. характеристики на продукти;
 3. основни, второстепенни и потенциални клиенти;
 4. търговци, посредници, превозвачи, доставчици;
 5. преки, косвени и потенциални конкуренти;
 6. администрации, нормативна база;
 7. преговори, договори, кореспонденция;
 8. връзки с други база данни.

Провежда се общо обучение на всички потребители на маркетингова информация и специализирано обучение на екипа, обслужващ МИС.
При проектирането на МИС се дефинират изисквания към различните видове осигуряване на маркетинговата дейност:

 1. кадрово осигуряване;
 2. техническо, методическо и програмно осигуряване;
 3. финансово и административно осигуряване;
 4. нормативно и организационно осигуряване.

Обратни връзки от пазара

Фирмата има нужда от конкретен отговор на три съществени въпроса:
1. Клиентите силно държат на определени най-важни от гледна точка на употребата характеристики за качество на продукта. Кои са те?
2. За тези характеристики, кои са и какви са конкурентните разлики между равнището, постигнато във фирмата, и равнището на нейните конкуренти?
3. Как тези конкурентни разлики ще повлияят върху решението на клиента да купува от фирмата или от нейните конкуренти?

За целта фирмата има нужда да изгради “обратни връзки от пазара”, чрез които да търси, да събира, да систематизира и да анализира данни за:

 1. явните сегашни и бъдещи изисквания и нужди на клиентите;
 2. важните характеристики на пазарите и търсенето;
 3. конкурентно разузнаване и сравнение с цел анализ на сегашните възможности и бъдещите намерения на конкурентите;
 4. система за експлоатационно разузнаване,
  с цел изучаване на условията в реалната употреба, както и доброто и недоброто представяне на продукта;
 5. структура, природа и повторимост на рекламациите и оплакванията с цел разкриване и ликвидиране на съответните причини;
 6. причини за успех и неуспех в преговори, договори и сделки, както и в изпълнението им, с цел да се идентифицират и се вземат под внимание силните и слаби страни на фирмата.

Facebook коментари