fbpx Международни стандарти в охранителния бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Международни стандарти в охранителния бизнес

Охранителните фирми преди всичко трябва да спазват вътрешното законодателство, което регламентира охранителната дейност. Визирам Закона за частната охранителна дейност от 2004 г. и някои други нормативни документи. Засега международните стандарти имат препоръчителен характер и сертифицирането може да се осъществи само по желание на фирмата.
В процеса на присъединяване на България към Европейския съюз (ЕС) паралелно вървят етапите по хармонизиране на законодателството ни с европейското в широк смисъл. Естествено, то е съобразено традиционно с икономическото ни развитие и настоящата действителност. Ставайки част от европейското братство, изискванията за качество на продукцията не само ще се повишат значително, а и доказателствата за него ще станат задължителни.

Това, разбира се, ще касае и охранителната дейност в лицето на частните охранителни фирми.

 


Компаниите, изработили своя система за управление на качеството и получили сертификат по международни стандарти, ще имат реален шанс да въздействат на пазара на този вид услуги като стабилни фактори в охранителната индустрия. Обща тенденция за Европа е тя да се разраства, като това важи с по-голяма тежест за страните от Югоизточна Европа, респективно за България. Съществуват международни стандарти и изисквания, които имат отношение към производството на продукти и услуги. Едни от тях са ISO, OHSAS, IEC, DIS.

Стандартите ISO 9001:2000 и OHSAS 18001:1999, които внедрява “АСО-ПИРЕЛИ” ЕООД,

поощряват възприемането на процесен подход при разработването и внедряването на система за управление на качеството (СУК) и подобряването на ефективността на СУК за повишаване на удовлетворението на клиентите, чрез изпълнение на техните изисквания. Те засягат и могат да се отнасят и до фирмите, извършващи охранителни услуги. Охранителната дейност е много специфична материя и процесите, свързани с нейното осъществяване, трябва да са детайлно изчистени, регламентирани и конкретни. В този смисъл цялата идея за сертифициране спомага регламентирането на конкретни задачи и гарантира стриктното им изпълнение. С гарантиране на високо качество чрез ISO 9001:2000 и OHSAS 18001:1999 българските охранителни фирми ще имат и възможност за взаимодействие с фирми от ЕС на различни нива, както и за членство в сродни браншови структури от Европа.

Международните стандарти са насочени към процесите и тяхната конкретика. Това са стандарти, внедряващи системи за управление на качеството и безопасността, и здравето при работа. Системата за управление на качеството определя процесите по планиране, изпълнение, контрол и подобряване на продукта или услугата в организацията.
Тя спомага за своевременно предприемане на коригиращи действия при получено несъответствие и залагане на превантивни мероприятия за недопускането му в бъдещ период. Основните пунктове тук са насочени към клиентите, техните изисквания и обмен на информация с тях, управление на ресурсите, документите, проектирането, изпълнението на услугите, рекламациите в организацията на всички нива. И не на последно място контролът на ръководството, за да се осигурява постоянно съответствие и ефективност на СУК.

Международни стандарти в охранителния бизнес са необходими, за да се гарантира качеството на нашата услуга. В някои страни от ЕС има специални изисквания и дългосрочни програми за обучение на служители от частни охранителни компании. В ЕС все още няма общи стандарти в конкретно тази сфера, но тенденцията е постепенно да се изграждат такива.
Посредством нашата система по качеството и като част от политиката на фирмата, ние въведохме задължителни програми за обучение на охранителите, които са на европейско ниво.
В системата за управление на качеството много точно и ясно са формулирани процесите. Посочени са звената и служителите, отговорни за изпълнението им. При допускане и на най-малко несъответствие при изпълнение на задачата, всеки индивидуално понася отговорността.

Това означава, че за да се сведат до минимум несъответствията, всеки служител трябва да следва точното предписание на процедурите и инструкциите - основен елемент на системата.

Стандартите подобряват работата във всяка организация и, защото е засегнат и аспектът за методите на наблюдение и контрол. Отчитането на всяка рекламация от клиенти към нашата услуга ни дава възможност за анализ. Докладите от извършения контрол по обектите - също, проектите за изграждане на технически системи за сигурност, докладите от доставките, изграждането и програмирането и сервизното обслужване - всичко това е предпоставка за една сериозна планова дейност, точно и ясно формулиране на целите и перфектно изпълнение. Системата е гаранция за усъвършенстване на всяка охранителна услуга и нейното качествено изпълнение. Процесът по внедряването на тези стандарти е дълъг и сложен и отнема в най-добрия случай около 8-10 месеца. Това се обуславя от спецификата на охранителната дейност и от факта, че по-лесно може да се внедри система за управление на качеството за продукт, който е осезаем, може да се измери и да се види, отколкото за услуга. Охранителната услуга се характеризира с неосезаемост до момента на нейното закупуване от потребителя - не може да се види, чуе, изпробва, демонстрира и т.н.; неотделимост от източника, който я предоставя; непостоянство в качеството - качеството се колебае в широки граници в зависимост от извършителя, както и с несъхраняемост - не може да се запази, съхрани. Това само по себе си определя по-голям период от време за внедряване, тъй като охраната е твърде сложна материя. За съжаление, охранителната дейност в същността си е свързана с фактора престъпност, което я натоварва с по-голяма отговорност пред клиента и обществото като цяло.

Далновидността по отношение на придобиване на сертификат ще изиграе решаваща роля за увеличаване на пазарния дял, заздравяване на позициите

и дори за оцеляването на охранителните компании. По-малките фирми не разполагат с капацитета и ресурсите за постигане на такава цел, а след момента на присъединяване към европейските структури и очакваното покачване на цените, това ще бъде допълнително препятствие в конкурентната борба. Подобряване на материално-техническата база след този период също няма да бъде по силите на дребния бизнес. Това ще даде възможност на по-големите фирми да окрупняват, докато по-малките няма да издържат. Това ще доведе до настъпване на равновесие и нормални конкурентни условия, тъй като в настоящия момент, по данни на МВР охранителните фирми надхвърлят 1000.
Следвайки неотстъпно проекта по разработване на своя система за управление на качеството и сертифициране по ISO 9001:2000 и OHSAS 18001:1999, фирми като “АСО-ПИРЕЛИ” ЕООД ще бъдат крачка пред конкурентите, когато сертифицирането няма да има само пожелателен, а задължителен характер.